• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 22-23 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Block course โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท กิจกรรมลูกเวือ -เตรานารี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมในหลักสูตร เพื่อพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะชีวิต ในรายวิชาลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศณษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS