• ข่าว ล่าสุด

อบรม SBMLD Innovation

อบรม SBMLD Innovation

จัดอบรมโปรแกรม SBMLD INNOVATION โปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม SBMLD Innovation —  นางศศิกานต์ สิงห์โท
0 COMMENTS