• ข่าว ล่าสุด

อบรมโปรแกรม SBMLD INNOVATION

อบรมโปรแกรม SBMLD INNOVATION

โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อบรมโปรแกรม SBMLD INNOVATION —  น.ส.รัชนี แย้มสระโส
0 COMMENTS