• ข่าว ล่าสุด

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการนิเทศการสอน ตามแนวคิดชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการนิเทศการสอน ตามแนวคิดชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

ผลงานทางวิชาการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการนิเทศการสอน ตามแนวคิดชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการนิเทศการสอน ตามแนวคิดชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม —  ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
0 COMMENTS