• ข่าว ล่าสุด

เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ให้คงสืบต่อไป ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS