• ข่าว ล่าสุด

โครงการโรงเรียนปลอดขยะปราศจากโรค

โครงการโรงเรียนปลอดขยะปราศจากโรค

นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเป้า เป็นประธาน เปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะปราศจากโรค เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเป้า ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

โครงการโรงเรียนปลอดขยะปราศจากโรค —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS