• ข่าว ล่าสุด

การอบรมโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (sbmld innovation)

การอบรมโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (sbmld innovation)

ตัวแทนครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียนกัทรอมวิทยาคม โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โรงเรียนสายธารวิทยา ร่วมอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (sbmld innovation) โดย ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง บริษัทไอเพาเวอร์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2562

การอบรมโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (sbmld innovation) —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE