• ข่าว ล่าสุด

การอบรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning

การอบรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าอบรม เรื่องการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การอบรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE