• ข่าว ล่าสุด

ประชุมชี้แจงเรื่องการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน

ประชุมชี้แจงเรื่องการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน

นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น เพื่อลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประชุมชี้แจงเรื่องการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน —  น.ส.นิตยา ศรีเมือง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นิตยา ศรีเมือง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE