• ข่าว ล่าสุด

การอบรมการบันทึกผลการเรียน

การอบรมการบันทึกผลการเรียน

คณะครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อบรมการบันทึกผลการเรียนในระบบ SMLD Innovation ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 10 มีนาคม 2563

การอบรมการบันทึกผลการเรียน —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE