• ข่าว ล่าสุด

การจัดทำโครงสร้างรายวิชา โดยใช้ระบบ SBMLD Innovation

การจัดทำโครงสร้างรายวิชา โดยใช้ระบบ SBMLD Innovation

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30-17.30 น. ข้าพเจ้านายสุริยนต์ ลบบำรุง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ให้การนิเทศก์และขยายผลการจัดทำโครงสร้างรายวิชาให้กับบุคลกรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งผลของการเข้าร่วมขยายผลดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเชื่อมั่นว่าบุคลากรในกลุ่มสาระจะนำผลการดำเนินการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป

การจัดทำโครงสร้างรายวิชา โดยใช้ระบบ SBMLD Innovation —  นายสุริยนต์ ลบบำรุง
0 COMMENTS