• ข่าว ล่าสุด

นายกหน่อย ช่วยเหลือผู้ปกครอง เตรียมน้อมฯ โคราช

นายกหน่อย ช่วยเหลือผู้ปกครอง เตรียมน้อมฯ โคราช

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ ส่งผลให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ “นายกฯ หน่อย” ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในการลดหรือยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองตามความจำเป็นและความเหมาะสม “รองฯ แต๋ง” นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้กำกับดูแลงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรึกษาหารือกับนายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ด้วยการยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6,750 บาท โดยในครั้งนี้ยังมี นางกรวรรณ ถมฉิมพลี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ร่วมหารือจนได้ข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางอีกหนึ่งโรงเรียนในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้วยการจะจ่ายค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 300 บาท เพราะเล็งเห็นถึงการเรียนออนไลน์ ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมคืนค่าเทอมให้กับผู้ปกครองในส่วนที่ไม่ได้เรียน เช่น ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ยังคงเร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสอนเสริม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ อย่างต่อเนื่อง ส่วนการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น ทางโรงเรียนจะพิจารณาและประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกครั้ง ข่าวจากเพจ : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1972499369592222

นายกหน่อย ช่วยเหลือผู้ปกครอง เตรียมน้อมฯ โคราช —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS