• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งที่ 5/2564 โดยใช้ระบบ Zoom

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งที่ 5/2564 โดยใช้ระบบ Zoom

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และได้ปฏิบัติตาม คำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ข้อ 4 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน ทำให้ไม่สามารถประชุมตามสถานที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงดำเนินการประชุมโดยใช้ระบบ Zoom ขอบคุณข่าวจากเพจ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.นครราชสีมา https://www.facebook.com/plankoratpao/posts/184220757029511

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งที่ 5/2564 โดยใช้ระบบ Zoom —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS