• ข่าว ล่าสุด

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเวียง

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเวียง

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ท. ประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเวียง ซึ่งมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือ ระบบระบายน้ำพบน้ำรอการตลิ่งถูกกัดเสาะ เศษวัชพืช กิ่งไม้ ขวางทางน้ำไหล และน้ำเน่าเสีย แนวริมขอบกว๊าน ได้แก่ 1. บริเวณตลอดแนวริมกว๊าน 2. ทางระบายน้ำวิหารน้อย ลานพญานาค 3. ตั้งเครื่องสูบน้ำข้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ 4. เขื่อนหลังโบสถ์กลางน้ำ วัดศรีโคมคำ 5. ปรับปรุงท่อระบายน้ำข้างสถานีดับเพลิง 1 ลานม่วนใจ๋ หนองระบู และจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง รอการระบายอื่น ๆ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมและบูรณาการทำงานภายในและภายนอกองค์กร และติดตามการทำงานการจัดเตรียมอุปกรณ์ กระสอบทราย ออกตรวจจุดเสี่ยง และเร่งระบายน้ำจุดเสี่ยง ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเวียง —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE