• ข่าว ล่าสุด

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “นนทรีเกมส์”

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “นนทรีเกมส์”

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย พนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนนนทรีวิทยาคม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬาทุกคน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจใหักับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และมีความรู้สึกยินดี ภาคภูมิใจกับนักกีฬาทุกๆ คน ที่มีสุขภาพที่ดี รักการออกกำลังกาย และเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “นนทรีเกมส์” —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS