• ข่าว ล่าสุด

ารประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑

ารประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒ (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อม นางสาวพิชญานันท์ มะโน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑ ในประเด็นการตรวจติดตาม ประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และในข้อย่อย ๒.๓

ารประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑ —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS