• ข่าว ล่าสุด

“โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร (กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

“โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร (กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

วันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการอบรบเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร (กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในหัวข้อ ดังนี้ ๑.การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มสมุนไพรจิงจูฉ่าย” -: วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ๒.การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร จิงจูฉ่ายอบแห้ง” -: วิทยากร : ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ๓.การจัดทำสื่อและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางเกษตรเบื้องต้น” -: วิทยากร : ดร.โกศล น่วมบาง

“โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร (กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS