• ข่าว ล่าสุด

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี พร้อมคณะครู และทีมงานฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษาฯ โดยในที่ประชุมได้มีการปรึกษา หารือ การเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด จึงกำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS