Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายปัญญา พรยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16:57:04 น.
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมพัฒนาต่อยอดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อต่อยอดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ SBMLD Innovation ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์.. (อ่านต่อ)

User Image นายประภาส โสภณ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:24:03 น.
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีท่าน ผอ.บุษกร ตะวัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับ และลูกเสือเนตรนารีสาม.. (อ่านต่อ)

User Image นายปัญญา พรยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:58:47 น.
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยนิมนต์ พระครูวิสุทธิญาณโสภิต เจ้าอาวาสวัดศิริมังคลาราม มาแสดงธรรม ณ อาคารโดม โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชรี แก้วมงคล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:25:06 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนาการเรียนรู้? PLC

การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู?(PLC)? ของนางสาวพัชรี? แก้วมงคล? ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์? โดยมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้? ครูผู้สอนสาธิตการสอน? พร้อมทั้งมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้นั้นจากผู้เชี่ยวชาญ? เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการส.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:44:19 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมการเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

User Image นางเรวดี วัฒนปาณี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:39:12 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรม เอส บี เอ็ม เอล ดี

วันนี้ ข้าพเจ้านางเรวดี วัฒนปาณีเข้าร่วมรอบรมการจัดทำข้อมูลต่างๆ โดยผ่านระบบเอส บี เอ็ม เอล ดี ที่โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น.ทำให้เพิ่มความรู้และได้ข้อมูลต่างๆ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุพจน์ โตจะโปะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:33:05 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาราก ลำตัน ใบ นักเรียนชั้น ม.5/1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ปฏิบัติการ ศึกษา ราก ลำต้น ใบ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2562 นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ได้พอใช้ ส่งภาพที่ได้ลงในไลน์กลุ่มห้องเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นางพิริยานันท์ ครองกลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:25:11 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Open class Kru Phiriyanun

ศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ของนางพิริยานันท์ ครองกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ 6 เรื่อง Leisure วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 50 นาที
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วันที่ มกราคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.เบญจมาศ เศรษฐธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:20:19 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การเปิดห้องเรียน Open class

การเปิดห้องเรียนเพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครูเบญจมาศ เศรษฐธรรม ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เรื่อง Robot Dogs ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เด็กๆนักเรียนให้ความร่วมมือในการตอบคำถามดีในระดับน่าพอใจ เพราะเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยน่าสนใจ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:16:15 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม PBL เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน2561

คณะครูโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เห็นศักยภาพของผู้เรียนว่ามีความถนัดและความสามารถแตกต่างกัน.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัฏฐ์มัทนพร บัวทิพย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:15:11 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติวโอเน็ต ม.3 ม.6 ปี 2561.....มันส์หยดติ๋ง ณ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา โดยครูนัฎฐ์มัทนพร บัวทิพย์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูนัฏฐ์มัทนพร บัวทิพย์ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ติวโอเน็ตนักเรียนม.3 ม. 6 ณ ห้องโสตฯ 1 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค. 62.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:11:16 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมตรวจโครงงาน PBL

ตรวจโครงงาน นักเรียน วันที่ 14-15 กุมภาพาันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:07:05 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เปิดห้องเรียนครูอารีย์ รมรัตน์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ครูอารีย์ เปิดห้องเรียน วิชาขนมไทย ชั้น ม.3/1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 2 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image นางปริมใจ ฟักกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:06:20 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เปิดห้องเรียนครูปริมใจ

ขอบคุณคณะกรรมการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ ได้มาสังเกตการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 2/3 วันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความสนุกสนานในการเรียนรู้
.. (อ่านต่อ)

User Image นายศราวุฒน์ สกนธวัฒน์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:03:15 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บุคลากร

รูปบุคลากร 2562

User Image นางวิลาวัลย์ จุดจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:01:26 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมเปิดห้องเรียนครูวิลาวัลย์

นางวิลาวัลย์ จุดจันทึก ได้เปิดห้องเรียน วิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และมีการสะท้อนผลเรียบร้อยแล้ว.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุพจน์ โตจะโปะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:59:28 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหวัใจ"

ครู นักเรียนและนักการ ร่วมกันซ่อมบำรุง ลานธรรมหลังอาคาร 3ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ผลที่ได้ ทาสีพระประจำโรงเรียน ซ่อมทางเดินขึ้นลง ทาสีฐานพระใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image นางพรพรรณ สกนธวัฒน์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:55:42 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมแบ่งรู้แบ่งรักษ์ จัดเก็บใบไม้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

กิจกรรมแบ่งรู้แบ่งรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เอกลักษณ์สถานศึกษา บ้าน 4 หลังพลังปัญญา เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการขยะประเภทขยะอินทรีย์ เพื่อช่วยลดมลภาวะจากการเผาใบไม้ และทำการหมักใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยาสามารถจัดการขยะอินทรีย์และนำ.. (อ่านต่อ)

User Image นายทินกร ชิณรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:52:08 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เปืดห้องเรียนครูกร2/61

1 กพ. 62 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนครูทินกรชิณรัตน์ วิชาสังคมศึกษา6 ส23102 ชั้น ม.3/2 เวลา 10.20 น.
.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 22:03:15 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ

16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 21:50:46 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำโรงเรียนและเผยแพร่ศักยภาพและผลงานของนักเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปเข้ามาศึกษาหาค.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 21:10:53 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 18:38:31 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดสำคัญในจังหวัดอยุธยา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดสำคัญในจังหวัดอยุธยา เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 18:38:12 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดสำคัญในจังหวัดอยุธยา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดสำคัญในจังหวัดอยุธยา เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

User Image น.ส.ไพริน ขำเส็ง ข่าวทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15:41:54 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันนาฏมวยไทย โครงการนาฏมวยไทยอีซูซุ รักชาติ รักษ์มวยไทย ปีที่ 10

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนาฏมวยไทย โครงการ "นาฏมวยไทยอีซูซุ รักชาติ รักษ์มวยไทย ปีที่ 10" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัทตังปักโคราช จำกัด ภายใต้การควบคุมทีมโดยท่านผู้อำนวยการนัทภา วรรณประพันธ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:38:00 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต้อนรับเข้าศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตส์

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต้อนรับเข้าศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตส์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:25:34 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนวงบุษบามัธยมหนองศาลา ร่วมแสดงในงานถนนเด็กเดินเพลิดเพลินวัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา วงลูกทุ่งบุษบามัธยมหนองศาลา ร่วมแสดงในงาน ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลิน วัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรวิทย์ สุขขี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12:42:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมหุ่นยนต์ สร้างปัญญา

วันที่ 14 กุมภาพัน์ธ์ พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชม กิจกรรมหุ่นยนต์สร้างปัญญาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image นายพัลลพ ชัยประโคม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:38:02 น.
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12 (13-15.02.62)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12 (13-15.02.62).. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จิรฐา จำปา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12:57:44 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

รร.อบจ.อต.เข้าร่วมกิจกรรมอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 2562

  • ถูกใจ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 ตอน “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”) ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ต.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:28:47 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ กางการ และ ท่านรองผู้อำนวยการ นายสมดี คำภูนอก ร่วมกันต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 17:02:37 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ศึกษาดูงานการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่โรงเรียนมัธยมหนองศาลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายสุรพล ตำนานวานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายกฤตย์ ไชยวงค์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยได้นำคณะเจ้าหน้าที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานการเพิ่มศ.. (อ่านต่อ)

User Image นายจำเริญ โต้งกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 17:00:50 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด่านเกวียนวิทยาซิวแชมป์โคราช

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น นักฟุตบอลโรงเรียนด่านเกวียนวิทยารุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี นำโดย นายวินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายเอกชาติ นวลจันทร์ นายจำเริญ โต้งกระโทก นายวายุ ปวงขุนทด นายสมปราชญ์ สอนศรี เข้าชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย ท่อ.. (อ่านต่อ)

User Image พ.จ.ต.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15:35:22 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว

  • ถูกใจ 1

เมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2562) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสาวสิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 ให้แก่โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุ.. (อ่านต่อ)

User Image นายพยุงศักดิ์ กองเพชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:22:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม

ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่.2 เข้ารับการฝึกภาคสนาม..ณ..สนามฝึกยุทธวิถี..ทภ2 ..เขาตะกรุดรัง

User Image น.ส.ดวงนภา โพธา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16:18:58 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม "พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามตามพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.เชอรี่ แสงพรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:07:38 น.
โรงเรียนวังรางพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การเรียนการสอนการโต้วาที ในหัวข้อการอ่านทางออนไลน์ดีกว่าหรือการอ่านจากหนังสือดีกว่า

การเรียนการสอนฝึกทักษะการพูด การคิด การฟัง การบริหารงาน และกล้าแสดงออก ดูนักเรียนมีความสนุกสนานกันดี ครูก็ชื่นใจ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:00:47 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ในวันที่ 21 ก.พ.2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จะจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ฝึกให้นักเรียนทำกิจกรรมในรูปแบบหมู่คณะ และฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ในภาพเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง .. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:37:36 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ.2562 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โดยให้คณะครูออกไปประชาสัมพันธ์ผลงาน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และม.3 ของโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านด่านเกวียน โรงเรียนบ้านท่าอ่าง โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนอ.. (อ่านต่อ)

User Image นายธนาศักดิ์ อาสาสู้ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09:17:34 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในหัวข้อการบริหารโรงเรียนด้วยระบบอินโนเวชั่น ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08:49:19 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา2562 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา2562 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในวันที่ 14- 15 กุมภาพันธ์ 2562

User Image นายจิติวัฒนา ศรีคราม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15:38:54 น.
โรงเรียนเมืองยางศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขัน Cover Dance นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างดียิ่ง.. (อ่านต่อ)

User Image นายธีรวัฒน์ เวชกามา ข่าวทั่วไป โรงเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13:04:03 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ชมรม TO BE NUNBER ONE

วันที่ 13/ก.พ./2562 คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE และ จิตอาสาศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปรึกษาและวางแผน เรื่อง กิจกรรมต่างๆตามหลัก 3 ก. 3 ย. .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16:04:45 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเตรียมจัดการอบรม SAR

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมอบรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการเขียนรายงาน SAR การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ อบจ.นครราชสีมา วันที่13 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ฯ โดยมีทีมงานศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนค.. (อ่านต่อ)

User Image นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:04:06 น.
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

PLC

คณะครูโรงเรียนมะค่าพิทยาคม เข้ารับการอบรม PLC และการประเมินผลงานฯ ตามโครงการของ สำนักการศึกษาฯ อบจ.มหาสารคาม ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอสตะวัน จ.มหาสารคาม.. (อ่านต่อ)

User Image นายเชิดสิทธิ์ บุญทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:57:12 น.
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

น้ำเงิน- เหลือง เกม

กีฬาสี น้ำเงิน- เหลือง เกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

User Image นายเชิดสิทธิ์ บุญทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:42:54 น.
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกวดมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม

โครงการประกวดมรยาทงามสืบสานวัฒนธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมบึงปรือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 23:54:13 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เที่ยวงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ในระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.2562 เทศบาลตำบลด่านเกวียนได้จัดโครงการหมู่บ้านการท่องเที่ยวเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน มีกิจกรรมแข่งขันและประกวดเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา การสาธิตการปั้น การจัดบูทแสดงผลงานของโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา และแสดงผลิตภัณฑ์จากช่างฝีมือระดับต้นๆ ของชาวด่านเกว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 20:16:59 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมพาลูกเข้าวัด

ดร. ณัฐกฤษฎ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมพาลูกเข้าเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ใส่บาตร ฟังธรรมะ และจิตอาสาพัฒนารอบวัดให้สะอาด เป็นที่พึงพอใจของชุมชนและนักท่องเที่ยวที่พบเห็น.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 19:59:23 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

มอบรางวัลโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2561

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2561
1. รางวัลชนะเลิศ สุดยอดนักอ่าน ได้แก่ เด็กหญิงอนุสรา โพธิ์ขาว
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดนักอ่าน ได้แก่ เด็กหญิงนิภาพร จันทร์บุรี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยอดนักอ่าน ได้แก่ เด็กหญิงศิริลักษณ์ จำนงค์.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ณฏฐดลป์ แสงนาค ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:19:09 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

  • ถูกใจ 2

วันที่ 11 ก พ. 62 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิทยากร ท่าน ดร.ชัชพลวาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรียพร จิตร์แจ้ง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:41:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การฝึกอบรม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ธันวาคม 2561   เวลา 20:33:31 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

  • ถูกใจ 1

กองการศึกษาฯ ได้นำนักเรียนโรงเรียนรัชตวิทยาคม จำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 1-11 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 11:04:45 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง".."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.61 ที่คลองเขาแดง ริมวัดเขาแดง ม.2 ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคี.. (อ่านต่อ)

User Image นางวาสนา ช่างแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:46:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:25:53 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมระบบ SBMLD

20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม อบรมระบบ SBMLD ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช ชั้น 5 .. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 พฤศจิกายน 2561   เวลา 23:53:20 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ อบจ.ปัตตานี 13 พ.ย. 2561

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาอบจ.ปัตตานี ในวันที่ 13 พ.ย. 2561.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 พฤศจิกายน 2561   เวลา 15:20:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .

ข้อมู.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:05:27 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

การเข้าแถวเคารพธงชาติ

กองการศึกษาฯ เข้าแถวเคาพธงชาติ วันที่ 6 พย. 61

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:04:42 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

เรื่อง กฐินพระราชทาน

เรียน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าทีกองการศึกษาทุกคนนะคะ
พรุ่งนี้ เวลา 06.30 น เจอกันที่วัดศรีสุทาวาส (เลยหลง) เพื่อร่วมทำโรงทาน ในงานกฐินพระราชทานนะคะ สวมเสื้อสีขาวนะคะ.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 20:02:19 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบหมายให้นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนผู้บริหารขออนุญาตเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของปร.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 16:04:46 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
คณะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญ.
ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวางเฉลิม.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ตุลาคม 2561   เวลา 09:40:08 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ทดสอบ แจ้งข่าวไฟล์ Acrobat

     201810170940080.pdf

หนังสือราชาร ระเบียบการขยายชั้นเรียน

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ตุลาคม 2561   เวลา 09:35:11 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

การส่งข่าวรูปภาพ คู่มือการใช้โปรแกรม

รูปภาพคู่มือโปรแกรม

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ตุลาคม 2561   เวลา 09:32:58 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

วีธีการใช้งานโปรแกรม การตั้งค่าระบบกลุ่มผู้ใช้งานสารบรรณ

บัญชีการตั้งค่าระบบ

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ตุลาคม 2561   เวลา 09:27:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

คู่มือการใช้โปรแกรม SBMLD innovation

บุคลากรกองการศึกษา สามารถศึกษา คู่มือการใช้งานโปรแกรมได้แล้ว เรียนรู้ด้วยตนเอง

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2561   เวลา 11:12:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

บริษัทไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

การทำสัญญาระหว่างโรงเรียน

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2561   เวลา 09:06:13 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน น้ำตาลหวานเกมส์ สู้ๆ เอาเหรียญทอง เดินหน้าแข่งระดับประเทศต่อไป โดยเฉพาะโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2561   เวลา 10:24:17 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การทดสอบฯ เป็นไปด้วยคงามเรียบร้อย โดยได้กำหนดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 ตุลาคม 2561   เวลา 10:21:01 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ขอเชิญเข้าร่วมงานสวดอภิธรรม

ด้วยคุณพ่อของ นายโกเมศ วารสิทธ์ หัวหน้าฝ่ายกองช่าง อบจ ยโสธร ได้เสียชีวิตลง และ อบจ ยโสธร ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในตอนเย็นวันที่ 12 กันยายน 2561 จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด อบจ ยโสธร เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมในครั้งนี้.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2561   เวลา 14:19:26 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอีเล็กทรอนิกส์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงทะเบียบเข้าใช้ระบบ และฝึกการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ( SBMLD Innovation ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขอ.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ตุลาคม 2561   เวลา 12:27:32 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว วารสาร อบจ.ปข

กิจกรรมของโรงเรียนรัชตวิทยาคมช่วงเดือน กันยายน 2561

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กันยายน 2561   เวลา 18:17:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

งานมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กันยายน 2561   เวลา 17:28:30 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

26 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการนำคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2561   เวลา 15:42:02 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

อบรมโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

21.9.61
กองการศึกษาฯ แบะ รร.อบจ.กระบี่ อบรมการใช้โปรแกรมระบบการบริหาจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:48:55 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ระดับประเทศ

ในวันที่ 7-12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดบูธแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ณ ราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:36:29 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ชั้นล่าง) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:29:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมการศึกษา

ด้วยโรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังจวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมงานมหกรรมวิชาการการศึกษา. ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ อบจ.ปข และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน พ.ศ.2561 .. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:26:10 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมสู่ประเทศไทย 4.0

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมการลงระบบโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และ ดร. สิยาพัฐ รักป่า เป็นว.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:23:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมเพิ่มความรู้ สู่บุคคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ อบจ.ประจวบฯ

อบรมระบบ SBMLD Innovation ระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กันยายน 2561   เวลา 10:49:35 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

โครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาตูม

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาตูม ในวันที่ 13 กันยายน 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กันยายน 2561   เวลา 10:44:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

SBMLD innovation training

อบรม SBMLD innovation
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ปัตตานี
วันที่ 13 กันยายน 2561
ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานี.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 สิงหาคม 2561   เวลา 23:32:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

SBMLD INNOVATION อบจ.ปราจีนบุรี

SBMLD INNOVATION ส่งมอบโปรแกรมให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม เกล้ากบินทร์บุรี โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนนนทรีวิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟและโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดอบจ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวัจนะรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึ.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th