ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายไกรสุวิทย์ ไชยพาน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 พฤษภาคม 2563   เวลา 13:20:15 น.
โรงเรียนปากช่อง ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนปากช่อง ๒ นำสมุด วารสาร ค่าเครื่องแบบและทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ไปส่งมอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนปากช่อง ๒ นำโดย ผอ.มนูญทับศรีแก้ว และคณะครู โรงเรียนปากช่อง ๒ นำสมุด วารสาร ค่าเครื่องแบบและทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน โรงเรียนปากช่อง ๒ ไปส่งมอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 63
ณ เทศบาลตำบลวังไทร และ อบต.คลองม่วง
วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63
ณ อบต.ขนงพร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ประทุม ศรีวิทักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 พฤษภาคม 2563   เวลา 09:55:08 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การอบรมระบบ SBMLD Innovation

อบรมการใช้งานโปรแกรม SBMLD Innovation ณ กองช่าง อบจ.นม. 27 พ.ค. 63

User Image น.ส.สุปราณี สันทัด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 พฤษภาคม 2563   เวลา 08:44:46 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ลงพื้นที่วันที่ 2

คณะครูโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคารลงพื้นที่จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชุดนักเรียน เขตพื้นที่บ้านห้วยตะแคงเหนือและบ้านห้วยตะแคงใต้.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี สันทัด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 พฤษภาคม 2563   เวลา 08:44:29 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ลงพื้นที่วันที่ 2

คณะครูโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคารลงพื้นที่จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชุดนักเรียน เขตพื้นที่บ้านห้วยตะแคงเหนือและบ้านห้วยตะแคงใต้.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จิราพร รัตนสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 พฤษภาคม 2563   เวลา 14:38:55 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แจกหน้ากากอนามัย

1 likes - 0 comments

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหน้ากากอนามัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากโควิด-19.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี สันทัด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 พฤษภาคม 2563   เวลา 13:47:12 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ลงพื้นที่วันที่ 1

คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ลงพื้นจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่าปัจจัยพื้นฐานยากจน ให้แก่นักเรียน ในเขตบ้านหัน.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤษภาคม 2563   เวลา 21:03:39 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมฝ่ายบริหาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาและวางแผนกำหนดการเกี่ยวกับการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤษภาคม 2563   เวลา 20:42:29 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นิเทศติดตามด้านสุขาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มานิเทศติดตามด้านสุขาภิบาลในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ ทรายเทมีฟอส 1 % , ทรายเทมีฟอส 2 % , นำ้ยาพ่นหมอกควันในการป้องกันโรคไข้เลือดออก , โรงอาหารและจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ,.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี สันทัด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤษภาคม 2563   เวลา 16:32:51 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับมอบหน้ากากวัสดุทางการแพทย์

โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มอบวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพื่อใช้ในสถานศึกษา.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤษภาคม 2563   เวลา 10:33:07 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมพิจารณากลั่นกรองเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประธานในพิธีโดย นางสาวพิศมัย ทบพักตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา.. (อ่านต่อ)

User Image นายประจักษ์ เชษฐขุนทด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤษภาคม 2563   เวลา 10:20:20 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรม

อบรม sbmld ออนไลน์

User Image น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2563   เวลา 12:01:15 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

1 likes - 0 comments

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนทุกคน โดยมีรายละเอียดตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 16:51:55 น.
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมหลักสูตร Online เตรียมความพร้อมการวางแผนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ให้ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Online เตรียมความพร้อมการวางแผนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 16:44:44 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เตรียความพร้อมระบบบริหาร SBMLD Innovation

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมระบบบริหารการจัดการศึกษา SBMLD innovation เพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษา ในฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 23 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ I power sky .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กาญจนา ทวีพงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 14:39:07 น.
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรออนไลน์เตรียมความพร้อมการวางแผนงานวิชาการ

หลักสูตรออนไลน์เตรียมความพร้อมการวางแผนงานวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 พค 2563
โดยบริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(สำนักงานใหญ่).. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กาญจนา ทวีพงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 14:31:46 น.
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด

20 พค 2563 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด กับทางสำนักอนามัย ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวังนอง สมหวัง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 12:36:20 น.
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับมอบหน้ากากอนามัย

2 likes - 0 comments

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับคณะครูเเละบุคลากรในสังกัด
#ด้วยความห่วงใย.. (อ่านต่อ)

User Image นายวังนอง สมหวัง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 12:25:51 น.
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การออกนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2 likes - 0 comments

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว รับการออกนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

User Image น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 11:52:26 น.
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

1 likes - 0 comments

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563
ที่ผ่านมา ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา 1 สัปดาห์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จิราพร รัตนสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 10:44:57 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ยืมเรียน

1 likes - 0 comments

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา มอบโทรศัพท์มือถือ จำนวน 30 เครื่อง ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ยืมเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2563   เวลา 07:51:10 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับมอบหน้ากากอนามัย

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับคณะครู บุคลากรในสังกัด
#_ห่วงใยดูแลสุขภาพ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 พฤษภาคม 2563   เวลา 21:21:37 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อปรึกษาวางแผนและติดตามความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคเรีย.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 พฤษภาคม 2563   เวลา 21:03:09 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับมอบหน้ากากอนามัย

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบหน้ากากอนามัย และชุออุปกรณ์เครื่องวัดไข้อินฟาเรด เครื่องพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อระบบไฟฟ้า ชุดใส่ป้องกันเชื้อโรค (PPE) และแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้ในการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบ.. (อ่านต่อ)

User Image ส.อ.ณัฐวุฒิ อ่อนช้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 พฤษภาคม 2563   เวลา 15:52:38 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล

     202005221552380.pdf

เทศบาลเมืองหัวหินประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 5 อัตรา
วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
คุณชลธิชา รักสัตย์
085-177-9208.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤษภาคม 2563   เวลา 16:32:34 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1) นายสรรค์ชัย อุตอามาตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) นายชัยวัฒน์ วัฒนวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 3) นายเสน่ห์ เชิดชู ผู้แทนผู้ปกครอง ก.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤษภาคม 2563   เวลา 15:26:46 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วิชาสุขศึกษา ม.1

วันนี้รู้สึกดีใจมากครับไที่ได้สอนวิชาสุข ม.1 จากเด็ก 57 คนเขามาเรียนเกือบ 40 คน และมีความสุขกับการเรียน ปัญหารที่พบในวันนี้จะนำไปแก้และพัฒนาต่อไป.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี สันทัด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤษภาคม 2563   เวลา 13:13:23 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นินิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคใครเลือดออกในสถานศึกษา

โรงเรีโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ขอขอบคุณขอขอบคุณกองสาธารณสุของค์การบริหาร จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2563   เวลา 14:57:14 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษา ม.4

เรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษา ม.4 เรื่องระบบผิวหนัง ของร่างกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกมากนร.เข้าเรียนได้เกือบครบร้อเปอร์เซ็น ขอบใจ นร.ทุกคนที่ตั้งใจเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จิราพร รัตนสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2563   เวลา 11:18:55 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมหาแนวทางในการป้องกันโรคโควิด -19 และโรคไข้เลือดออก

1 likes - 0 comments

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา เข้าร่วมการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2563   เวลา 11:03:42 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เตรียมความพร้อมวิชาการ

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 พฤษภาคม 2563   เวลา 22:30:00 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรียนออนไลน์

นโยบาย

User Image น.ส.จิราพร รัตนสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 พฤษภาคม 2563   เวลา 14:28:25 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทดสอบการสอนระบบออนไลน์

1 likes - 0 comments

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาทดสอบการสอนระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จิราพร รัตนสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 พฤษภาคม 2563   เวลา 14:25:10 น.
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1,ม.4

1 likes - 0 comments

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน โดยระบบการประชุมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลฟ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้พบปะพูดคุยก่อนเกี่ยวกั.. (อ่านต่อ)

User Image นายปราการ ดงกลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2563   เวลา 19:52:55 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ห้องเรียนออนไลน์ 4.0 โฉมใหม่ ...

ห้องเรียนออนไลน์ระบบบริหารสถานศึกษา 4.0 "คนที่หยุดการเรียนรู้คือคนที่ตายแล้ว" ขอบคุณโควิด-19 ที่ทำให้ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ..... (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2563   เวลา 11:54:45 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทดสอบการเรียนออนไลน์ กับท่านดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

2 likes - 0 comments

ทดสอบการเรียนออนไลน์ กับท่านดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ โดยมีครูอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ครูปราการ ดงกลาง และนักเรียนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาโปรแกรม .. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2563   เวลา 10:34:42 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทดสอบการสอนในระบบ4.0

1 likes - 0 comments

ทดสอบการสอนออนไลน์ในระบบ4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองไปในตัว ระบบนี้ดีมากครับเสร็จทุกอย่างในระบบนี้ สะดวก สบาย .. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤษภาคม 2563   เวลา 06:50:29 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมบุคคลากร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในภาคเรียรที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และติดตามเกี่ยวกับการมอบหมายการทำงานที่บ้านของคณะครู ร่วมปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อแก.. (อ่านต่อ)

User Image นายปราการ ดงกลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤษภาคม 2563   เวลา 20:27:27 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 4.0 ระบบปรับไหมทันสมัยกว่าเดิม

1 likes - 0 comments

วันนี 15 พ.ค. 2563 ได้ทดลองระบบสอนออลไลน์เต็มระบบผ่านโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 4.0 สามารถใช้ในการสอนออนไลน์ได้ดีเลยทีเดียว (เห็นหน้ากันได้แล้วเรียลทามเลยแหละ) ท่าน ผอ. หรือที่เป็นผู้นิเทศ สามารถนิเทศแบบเรียลทามได้เช่นกัน และคาดว่าสำนักการศึกษาก็คงจะนิเทศออลไลน์ได้ด้วยระบบที่ออกแบมาให้เป็นระบบบริหาร.. (อ่านต่อ)

User Image นายกสิณัฏฐพร สุขสวัสดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤษภาคม 2563   เวลา 11:06:10 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนสูงเนินอบรมฝึกปฏิบัติการใช้ Google Classroom

15 พฤษภาคม 2563
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน ได้มาสนับสนุนให้กำลังใจแก่คณะครูและวิทยากรที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ "สอนออนไลน์ด้วยการใช้ Google Class room" ซึ่งนำทีมโดยนายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส รองผู้อำนวยสถานศึกษาและนายอิราวรรส พูนผล หัวหน้าคณะว.. (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 พฤษภาคม 2563   เวลา 22:38:23 น.
โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

มิติใหม่แห่งการศึกษา New Normal

มิติใหม่แห่งการศึกษา New Normal

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 พฤษภาคม 2563   เวลา 14:37:25 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมหลัดสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน ร่วมพิธิเปิดประชุมอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท. ซึ่งมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท.เป็นประธาน และบรรยายพิเศษใน้หตุที่ต้องมีก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 พฤษภาคม 2563   เวลา 22:37:38 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ทั้งออนไลน์และไม่ออนไลน์ !!

1 likes - 0 comments

โรงเรียนกฤษณาวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้วางแผนการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ทังระบบออนไลน์ และการจัดการเรียนการสอนปกติ โดยจัดทำผ่านโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ไทยแลนด์ 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 พฤษภาคม 2563   เวลา 09:55:52 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์

1 likes - 0 comments

เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยการนำของท่านผอ.เกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล และครูปราการ ดงกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ.. (อ่านต่อ)

User Image นายปราการ ดงกลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 พฤษภาคม 2563   เวลา 16:58:05 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เตรียมจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

1 likes - 0 comments

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อำเภอครบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้ระบบการบันทึกคะแนน ปถ.05 ผ่านระบบบริหารสถานศึกษา 4.0 ทุกรายวิชา และได้วางแผนการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับการจัดสอนออนไลน์ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.. (อ่านต่อ)

User Image นายธีรศักดิ์ ทองสา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 พฤษภาคม 2563   เวลา 22:34:06 น.
โรงเรียนโตนดพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนโดยระบบการประชุมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลฟ์ โรงเรียนโตนดพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 โรงเรียนโตนดพิทยาคม กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนโดยระบบการประชุมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลฟ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้พบปะพูดคุยก่อนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโ.. (อ่านต่อ)

User Image นายธีรศักดิ์ ทองสา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤษภาคม 2563   เวลา 20:27:34 น.
โรงเรียนโตนดพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเตรียมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกัน วางแผนขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงก่อนถึงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "การศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนา ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทันตามยุค ตามสมัย" และฝากความห.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤษภาคม 2563   เวลา 16:24:04 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่ม 1

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางอัจฉริยา ยศวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังห.. (อ่านต่อ)

User Image นางจิตรา วิเศษชาติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤษภาคม 2563   เวลา 12:56:53 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

2 likes - 0 comments

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤษภาคม 2563   เวลา 10:30:29 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะครูโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

1 likes - 0 comments

ประชุมคณะครูโรงเรียนอรพิมพ์วิทยาทางออนไลน์โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวันที่ 2 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์.. (อ่านต่อ)

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤษภาคม 2563   เวลา 22:02:45 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนสูงเนินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสูงเนินได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน คือ นางสาวธีริศรา จันทร์พุดซา ชั้น ม.5 ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน นำโดยนายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน และตัวแทนครู บุคลากร มอบเงิน 2,000 บาท นอกจากนี้นายเจต รุจิวรรณ ในนามมูลนิธิโรงเรียนสูงเนิน มอบเงิน 2,000 บาท และน.. (อ่านต่อ)

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 พฤษภาคม 2563   เวลา 16:14:46 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนสูงเนินทดลองการสอนออนไลน์ไลฟ์สด

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โรงเรียนสูงเนิน ในฐานะศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณการสอนออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 ได้ทดลองระบบการสอนบทเรียนออนไลน์ โดยมีนายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน ได้กำกับติดตาม สนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งได้มีครู 2คน ได้อาสาทดลองเรื่องนี้ในรายวิชาเคมี ชั้น ม.5 และรายวิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.โชติวรรณ แพนไธสง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 เมษายน 2563   เวลา 20:44:35 น.
โรงเรียนบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทดสอบการจัดการเรียนการสอน Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

29 เมษายน 2563 โรงเรียนบัวใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์การถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 4 ได้ทำการทดสอบการจัดการเรียนการสอน Online ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนในสังกัดฯ จำนวน 9 โรงเรียน ผ่านเพจ www.facebook.com/mainscg4 ตั้.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 เมษายน 2563   เวลา 19:43:47 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทดสอบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

28 เมษายน 2563 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ทดสอบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการทดสอบระบบการเชื่อมต่อระหว่างคุณครูกับนักเรียน
.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 เมษายน 2563   เวลา 12:51:44 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สอนออนไลน์

วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมีตัวแทนคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ทำการทดลองสอนบทเรียนออนไลน์ เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่.. (อ่านต่อ)

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 เมษายน 2563   เวลา 21:46:17 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโดยประชุมออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 โรงเรียนสูงเนินกำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนโดยระบบการประชุมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลฟ์ โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา และนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะพูดคุ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 เมษายน 2563   เวลา 15:10:24 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 26 เมษายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานใน.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 เมษายน 2563   เวลา 20:20:05 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน โรงเรียนสะแกราชศึกษา เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาภาคเรียนื่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรขอบคุณ และแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านคณะกรรมการได้ครบวาระกา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2563   เวลา 22:41:20 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุวชนประชาธิปไตย

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับ
นายอัมรินทร์ คงฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผ่านการคัดเลือก “ยุวชนประชาธิปไตย”
ได้เป็นตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย ของจังหวัดนครราชสีมา
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 เมษายน 2563   เวลา 21:23:42 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทุนพระราชทาน

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโสภิภัทร เผื่อนงูเหลือม ลำดับที่ 1 ศึกษาธิการภาค โครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.).. (อ่านต่อ)

User Image นางชาลินี นันทะแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 เมษายน 2563   เวลา 14:53:02 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

บุคลากร สำนักการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานและสถานศึกษา เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19).. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กาญจนา ทวีพงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 เมษายน 2563   เวลา 22:13:49 น.
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ผ่าน Facebook Live
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 เมษายน 2563   เวลา 20:46:24 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

วันที่ 17 เมษายน 2563 ท่าน ดร. วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 และจัดเตรียมความพร้อมในการวางแผนการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ณ ห้องประชุมอนุสร.. (อ่านต่อ)

User Image นายสิรภพ กาฬสุวรรณ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 มีนาคม 2563   เวลา 11:37:49 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองพะเยา

แจ้งการรายงานผลการเรียนของสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 1-6 ทม.พะเยา

หน่วยศึกษานิเทศก์ของแจ้งถึงทุกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง ให้แจ้งผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านโปรแกรม SBMLD
สืบเนื่องจากเทศบาลได้ดำเนินการ"งานระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐" ซึ่งได้จัดซื้อจั.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มนัญชยา แก้วสุรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มีนาคม 2563   เวลา 09:51:12 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สน.กศ. คุมเข้มคนเข้าออก คัดกรอง COVID-19

1 likes - 0 comments

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ทางสำนักการศึกษาฯ อาคารวัดสุทธจินดา
ขออนุญาตตรวจวัดอุณภูมิร่างกายสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการหรือผู้ที่เข้ามาทำธุระก่อนเข้าพื้นที่
ณ บริเวณหน้าลิฟท์โดยสารชั้น 1
ขอบพระคุณล่วงหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือ(อ่านต่อ)

User Image น.ส.มนัญชยา แก้วสุรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มีนาคม 2563   เวลา 14:37:03 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายกนก ห่วง รร.ในสังกัด อบจ.โคราช จาก COVID-19 เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ออกไปไม่มีกำหนด

วันนี้ (17 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา โดย ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ คณะจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา และ นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รก.รอง.ผอ.สำนักการศึกษาฯ เชิญผู้บริหารสถานศึกษา รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มนัญชยา แก้วสุรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 มีนาคม 2563   เวลา 10:23:12 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองนายกฯ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา

เมื่อวานนี้ (12 มี.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดย นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี นายนพล วงศ์ประเสริฐ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. , นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รก.รอง ผอ.สำนักการศึกษาฯ และนางวิสาขา ราชธา รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ออกตร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มนัญชยา แก้วสุรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มีนาคม 2563   เวลา 10:56:53 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองนายกฯ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่ ผอ.สถานศึกษาสังกัด อบจ.โคราช ทั้ง 58 โรงเรียน

4 likes - 0 comments

เมือวานนนี้ (10 มี.ค.63) เวลา 14.00 น.
นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 รร.
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒ.. (อ่านต่อ)

User Image นายพชระ กวางทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2563   เวลา 21:06:12 น.
กองการศึกษา
เทศบาลนครแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยท่านนายกจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ทั้ง 4 เขต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงให้กองการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตรการทบทวนแผน และการปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินรายได้.. (อ่านต่อ)

User Image นางพัชรินทร์ ภู่กลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 15:15:15 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครตรัง

โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จัดโครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดย อาจารย์สุทธิ์เสน่ห์ คงสบาย ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ป็นประธานในพิธีเกิด ซึ่งนายโชติวรรธ์ มุสิกะชะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศ.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 11:32:53 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังเชียร์ ร่วมโหวตให้นักเรียนในสังกัดอบจ.นครราชสีมา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังเชียร์
ร่วมโหวตให้กับนักเรียนในสังกัดอบจ.นครราชสีมา ของเรา ในการแข่งขัน To be number one IDOL รอบระดับภาคฯ เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 63 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ เดอะมอลล์โคราช

คะแนนโหวตมีผลต่อคะแนน
1 โหวต = 1 คะ.. (อ่านต่อ)

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

IPOWER Contact Center

โทร 02-114-7065

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 22 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000