ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image น.ส.นภาพร วรรณทอง ข่าวทั่วไป 22 กันยายน 2562   เวลา 09:08:31 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image นางกัลย์วีร์ ละเอียดอ่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2562   เวลา 18:47:51 น.
โรงเรียนเทศบาล ๑''บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา''
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อบรมการทำโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

1 likes - 0 comments

คณะคุณครูโรงเรียนเทศบาล 1"บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานต่างๆ เข้ารับการอบรมการทำโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ หอประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อนิสา โรมรัมย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2562   เวลา 15:53:53 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการห้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรกนอกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่น ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์.. (อ่านต่อ)

User Image นางกัลย์วีร์ ละเอียดอ่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2562   เวลา 14:31:27 น.
โรงเรียนเทศบาล ๑''บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา''
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

SBMLD innovation

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เข้ารับการอบรมโปรแกรมการบริการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารีย์ รมรัตน์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 กันยายน 2562   เวลา 08:59:08 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมรักษ์โลก(ตลาดนัดรักษ์โลก) และวันเยาวชน 20 กันยายน 2562

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยาได้จัดกิจกรรมรักษ์โลก(ตลาดนัดรักษ์โลก) และวันเยาวชน 20 กันยายน 2562
ณ บริเวณอาคาร 3 / ห้องโสตทัศน์ศึกษา 1 นักเรียนประสบการณ์ตรงในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กันยายน 2562   เวลา 15:41:15 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับคณะผู้บริหาร ครู จาก โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อบจ.สารคาม

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำโดย นายสุรชัย ไตรรงค์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการทำงาน แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงจันทร์ นุชารัมย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กันยายน 2562   เวลา 13:28:54 น.
โรงเรียนเทศบาล ๑''บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา''
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อบรมSBMLD สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย.62

2 likes - 0 comments

โครงการฝึกอบรมSBMLD สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย.62 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

User Image นายสราวุธ พัฒนะมาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กันยายน 2562   เวลา 13:28:35 น.
โรงเรียนเทศบาล ๒
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ครูโรงเรียนเทศบาล2 อบรมโปรแกรมระบบบริหาร? สู่ประเทศไทย? 4.0

นายสราวุธ? พัฒนะมาศ? พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร? โรงเรียนเทศบาล2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย? 4.0 สำหรับผู้บริหาร? บุคลากรกองการศึกษา? ผู้บริหารสถานศึกษา? ครูและ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ถนอมวงค์ มาศรักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กันยายน 2562   เวลา 13:25:20 น.
โรงเรียนเทศบาล ๑''บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา''
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

2 likes - 0 comments

นางสาวถนอมวงศ์ มาศรักษา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
ได้เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 4.0
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์.. (อ่านต่อ)

User Image นางธมลวรรณ บุญเดช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กันยายน 2562   เวลา 13:23:17 น.
โรงเรียนเทศบาล ๑''บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา''
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อบรม โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์

2 likes - 0 comments

อบรม SBMLD โปรมแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่20-21กันยายน2562

User Image นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กันยายน 2562   เวลา 11:57:25 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สำหรับผู้บริหาร บุคลากรกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุภัทณี ทองสมุทร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กันยายน 2562   เวลา 12:08:55 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

อบรมรโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 12 กันยายน 2562 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู้ประเทศไทย 4.0 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว.. (อ่านต่อ)

User Image นายกฤตภาส อัครเศรษฐานนท์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กันยายน 2562   เวลา 12:05:23 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

อบรม SBMLD innovation

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 มีการจัดอบรม sbmld innovation 4.0 ที่ รร บ้านหนองบัว สังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และคณะ เป็นวิทยากร ในการจัดอบรม .. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาภรณ์ ธาดาจรัสศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กันยายน 2562   เวลา 12:05:16 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

อบรม sbmld

วันที่ 12 กันยายน 2562 กรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สถานที่ โรงเรียน เทศบาลบ้าน หนองบัว โดยมีวิทยากรจากบริษัท ให้การศึกษาอบรมการจัดทำโปรแกรม.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาภรณ์ ธาดาจรัสศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กันยายน 2562   เวลา 12:05:16 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

อบรม sbmld

วันที่ 12 กันยายน 2562 กรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สถานที่ โรงเรียน เทศบาลบ้าน หนองบัว โดยมีวิทยากรจากบริษัท ให้การศึกษาอบรมการจัดทำโปรแกรม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ชนิษฐากานต์ ข้อค้า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 กันยายน 2562   เวลา 14:52:32 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองกระบี่

ทำงานท่ามกลางสายฝน

เจ้าหน้าสวนสาธารณะธารา ดำเนินการซ่อมแซมพื้นสนามหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล

User Image นางอัสนีพร ทวีวุฒิไกร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 กันยายน 2562   เวลา 11:28:38 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองกระบี่

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบรม sbmld

9 กันยายน 2562

User Image น.ส.ปรางค์ทิพย์ แต้มทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 กันยายน 2562   เวลา 11:22:33 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองกระบี่

อบรม SBMLD Innovation

SBMLD Innovation โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

User Image นายอมรพันธ์ วรรธนะภูติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 กันยายน 2562   เวลา 16:13:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครแหลมฉบัง

การแข่งขันกีฬาอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง "อนุบาลแหลมฉบังเกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง "อนุบาลแหลมฉบังเกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กปฐมวัยได้เกิดกา.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 สิงหาคม 2562   เวลา 17:22:49 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้ ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระ ประจำปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีครูในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมส่งผล.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th