• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายชัยณรงค์ มะหารักษ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  —  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ประชุมเพื่อรับทราบแน 0

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ครูณัฐพล? สุขยานุดิษฐ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร/รับรายงานตัว
  และนโยบายการฝึกภาคปกติ นศท. ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ

 • img

  ตารางเรียนออนไลน์ Co 0

  ตารางเรียนออนไลน์ Course 1
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  อ่านต่อ
 • img

  ครูที่ปรึกษาแต่ละระด 0

  ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมรับมอบตัวนักเ 0

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (แบบ New Normal) ปีการศึกษา 2564
  พร้อมรับมอบหนังสือเรียน ชุดการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียน
  <..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสัมมนาพัฒนาครู 0

  เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ประชุมสัมมนาพัฒนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดมาตรฐาน เป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา
  และเตรียมความพร้อมในการจัดการ..

  อ่านต่อ
 • img

  ลงพื้นที่ทำความสะอาด 0

  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาด
  ตามมาตรการป้องกันโรค ได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำช่ว..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมโครงการเพิ่มศักย 0

  เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ครูกรรณจนา แช่มสา, ครูอรอุมา คงกลิ่น และครูป่านแก้ว บุญใบชัยพฤกษ์
  เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้..

  อ่านต่อ
 • img

  วันวันครบรอบ 43 ปี โ 0

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมไหว้พระประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล
  เนื่องในวันวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำร..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมประชุมประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเตรียมความพร้อ 0

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
  ณ ห้องศูนย์การท่องเที่ยว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมเชิงปฏิบัติการออ 0

  เมื่อวันที่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ครูอรอุมา คงกลิ่น และครูชัยณรงค์ มะหารักษ์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
  หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Co..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประเมินความพร้ 0

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ประชุมประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
  ณ ห้องศูนย์การท่องเที่ยว โรงเรียนศรีรักษ์ร..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้รับจ้างทางเดินเชื 0

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้รับจ้างทางเดินเชื่อมอาคาร 1 ไปอาคาร 2 มาดูพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดทำตามสัญญา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
  ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนระดับชั้นมัธ 0

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  รับวุฒิการศึกษาเพื่อแสดงการจบการศึกษาขั้นบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ณ โรงเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำในสถานศึก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประมวลผลและสัง 0

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ประชุมประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำราย..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564
  ณ หอประชุม องค์การบริหา..

  อ่านต่อ
 • img

  รับฟังการนำเสนอข้อมู 0

  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมสำรวจพื้นที่ห้องเรียนต่าง ๆ
  ในการพัฒนาเป็นห้องเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมนัดหมายการทำงา 0

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางศึกษา ประชุมนัดหมายการทำงานช่วงปิดภาคเรียน
  ณ ห้องศูนย์การท่องเที่ยว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม OPEN HOUSE ป 0

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมสรงน้ำขอพรปีใ 0

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมสรงน้ำขอพรปีใหม่ไทยเนื่องในวันสงกรานต์ พระครูโกศลถาวรกิจ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 3 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมมอบใบประกาศนี 0

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 3 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินพิจารณาขอรับท 0

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  คณะกรรมการฯ ประเมินพิจารณาขอรับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564
  นายนัฐรวี ศรีสุขโข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะเเนว โรงเรียนศ 0

  งานแนะเเนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาต่าง ๆ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎ 0

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้ารับการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนปราจีนบุรี
  ณ ห้องศูนย์การท่อ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการทีช ฟอร์ ไทยแ 0

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สังเกตห้องเรียนของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  ณ ห้องเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนายการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนายการสถานศึกษาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ณ ห้องศูนย์การท่องเที่ยว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตัวแทนคณะครูโรงเรียน 0

  เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ครูกรรณจนา แช่มสา, ครูอรอุมา คงกลิ่น, ครูบุซิตา เปรื่องเวช และครูพรรัตนา ชนะแสบง
  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูแกนนำ รุ่นที่ 3 เวทีอบรมก่อการครู : ครูบันด..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564
  ณ ห้..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้บริหารสถานศึกษา พ 0

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน
  ณ ห้องศาสตร์พระราชา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการอยู่ค่ายพั 0

  เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) แบบไม่ค้างคืน
  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  องค์การบริหารส่วนตำบ 0

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน นำโดย ผอ.นฤภรณ์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  พร้อมด้วยนนักวิชาการสุขาภิบาล มาประสานงานเรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะ
  อ่านต่อ

 • img

  บริษัท ปราจีนบุรี กล 0

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
  บริษัท ปราจีนบุรี กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ลงพื้นที่โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  เพื่อวางแผนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์น้ำของโรงเรียนภายใต้โครงการ BGC รักษ์..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎ 0

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ (ระดับทอง)
  จากคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี
  ณ ห้องศูนย์การท่องเท..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
  ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชั้นมัธยมศึก 0

  เมื่อวันที่ 27,29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าทดสอบวัดความรู้และความคิดระดับชาติ? O-net ประจำปีการศึกษา 2563
  ณ สนามสอบ โรงเรียนปราจี..

  อ่านต่อ
 • img

  รับบริการตรวจสุขภาพป 0

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน
  และอาส..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) ให้กับนักเรียนที่สนใจ ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
  ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมส่งเสียง สื่อ 0

  กิจกรรมส่งเสียง สื่อความรู้
  วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้า 07.30 - 07.45 น. และกลางวัน เวลา 11.30 - 11.45 น.
  ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหาร เตรียมความพร้อมตรวจสุขภาพและเน้นย้ำความปลอดภัยในการจำหน่ายอาหารแก่เด็ก ด้วยความสะอาด, รักษาระยะห่าง..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อบ..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  เมื่อวันที่ 18-19, 22 - 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมในการสอบ o-net
  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงเวลา 08.00 – 08.40 น.
  ณ ห้องศ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรง 0

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
  ในครั้งนี้ นายภาณุพงศ์ ไชยสาร และนางสาวจณิสตา พูลพิ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศ 0

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. – 11.30 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนวโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1/2564
  ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 -11.30 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564