• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางอรอุมา คงกลิ่น

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  —  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  จัดเตรียมสถานที่โครง 0

  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:38:27 น.

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่รองรับการจัดโครงการนายอำเภอห่วงใยเยาวชนในสถานศึกษา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ตารางเตรียมความพร้อม 0

  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:12:40 น.

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กำหนดตารางการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ในระหว่างเวลา 08.00 -08.30 น...

  อ่านต่อ
 • img

  ตารางเตรียมความพร้อม 0

  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:09:56 น.

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กำหนดตารางการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในระหว่างเวลา 08.00 -08.30 น...

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการนักเ 0

  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 18:13:48 น.

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานกิจการนักเรียน ดำเนินการประชุมมอบหมายบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหารงานท 0

  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 18:06:24 น.

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการประชุมฝ่ายเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานให้ดีขึ้น ในวั..

  อ่านต่อ
 • img

  เอกสารสำหรับยกระดับผ 0

  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 18:02:24 น.

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2563..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนซ่อมเสริม วิชาคณิ 0

  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 17:51:40 น.

  ครูอรอุมา. คงกลิ่น ดำเนินการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ค21101) ให้กับ เด็กชายศิริพงษ์ พงษ์ไม้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุไม่สามารถมาเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเน..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูอรอุมา ร่วมเลือกต 0

  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 17:45:19 น.

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
  ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคาร 2
  ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดเตรียมสถานที่เลือ 0

  • 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:08:22 น.

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562-2563 จัดเตรียมสถานที่สำหรับเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563-2564..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนแสดงความสามา 0

  • 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:03:31 น.

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนร่วมแสดงดนตรีสากลต่อชุมชน เนื่องในโอกาสงานทำบุญชฃขึ้นบ้านใหม่คุณวรวิทย์ พุ่มพวง ณ บ้านบางต้นจิก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภา..

  อ่านต่อ
 • img

  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ คุ 0

  • 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:58:14 น.

  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวรวิทย์ พุ่มพวง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห..

  อ่านต่อ
 • img

  วิทยากร SBMLD 0

  • 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:25:01 น.

  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ เชิญ ผอ.สาลี่ เชิดชู เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ อ...

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมวางแผนการออกแน 0

  • 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:17:24 น.

  งานแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการประชุมวางแผนการออกแนะแนวการศึกษากับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเพื่อสมัครเข้าเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 25..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะนำผู้สมัครประธานน 0

  • 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:03:31 น.

  งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล กำหนดดำเนินกิจกรรมหาเสียงของพรรคที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยการจัดทำป้ายแนะนำพรรค..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะนำผู้สมัครประธานน 0

  • 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:02:08 น.

  งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล กำหนดดำเนินกิจกรรมหาเสียงของพรรคที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยการจัดทำป้ายแนะนำพรรค..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะนำผู้สมัครประธานน 0

  • 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:00:47 น.

  งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล กำหนดดำเนินกิจกรรมหาเสียงของพรรคที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยการจัดทำป้ายแนะนำพรรค..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะนำผู้สมัครประธานน 0

  • 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:59:34 น.

  งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล กำหนดดำเนินกิจกรรมหาเสียงของพรรคที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยการจัดทำป้ายแนะนำพรรค..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะนำการจัดทำแผนพัฒน 0

  • 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08:01:49 น.

  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ให้คำแนะนำ และทบทวนขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ของสถานศึกษาให้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียน โดยมี ผอ.สาลี่ เชิดชู เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะและความชัดเจนในการดำเน..

  อ่านต่อ
 • img

  ชมพู่ ผลผลิตจากสวนเก 0

  • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:37:11 น.

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำ ชมพู่ ผลผลิตจากสวนเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนมาจำหน่ายให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านการตลาดและการจัดทำบัญชีให้กับนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมสอนเสริมดนตรี 0

  • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:31:58 น.

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาดนตรีสากล(ดุริยางค์) ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการกำหน 0

  • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:53:37 น.

  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เรื่องกำหนดคุณสมบัติเครื่องเสียง ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30น.ณ. ห้องศาสตร์พระราชา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูพิมพา ครูบุซิตา ครูศัก..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูประจำชั้นเช็คชื่อ 0

  • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:41:18 น.

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่งเสริมให้ครูประจำชั้น เช็คชื่อนักเรียนมาเรียนรายวัน ผ่าน ระบบ SBMLD INNOVATION เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบได้อย่างทันท่วงที เป..

  อ่านต่อ
 • img

  เรียนวิชาช่างตัดผมชา 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:37:42 น.

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนที่สนใจ ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาช่างตัดผมชายโดยใช้เวลาเรียนหลังเลิกเรียน ในระหว่างเวลา 18.00 - 20.00น. ของทุกวันเว้นวันหยุดราชการ จำนวน 25 วัน เพื..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการนักเ 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:33:02 น.

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อวางแผนการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปฏิบัติภารกิจในปีการศึกษา 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  วางแผนปรับระบบสัญญาณ 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:29:56 น.

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เชิญเจ้าหน้าที่จาก TOT เข้ามาเพื่อ วางแผนปรับระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลได้อย่สงหลากหลาย และครูใช้เป็นเครื่องมือในการจ..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดีกับผู้อ 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:13:12 น.

  ผอ.สาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมงานอวยพรและแสดงความยินดีกับนางสาวนันทพร สังอรดี เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ต..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูอรอุมา ปฏิบัติหน้ 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:59:51 น.

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในนามคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลาก..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้าง เย 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:46:11 น.

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในนามคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชมบรรยากาศการจัดการเรียนกา..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้าง เย 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:41:23 น.

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในนามคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม ห้องเรียนดนตรีสากลของโรงเรียน โดยมีคร..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้างเยี 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:36:52 น.

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในนามคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชมบรรยากาศการจัดการเรียนกา..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้าง เย 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:29:46 น.

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในนามคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชมบรรยากาศการจัดการเรียนกา..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้าง เย 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:25:14 น.

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในนามคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชมบรรยากาศการจัดการเรียนกา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมสอนเสริมดนตรี 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:17:39 น.

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านดนตรีสากล (วงดุริยางค์) โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น. โดยมีครูจรัญ ฉายแสง วิทยากร..

  อ่านต่อ
 • img

  แจ้งรายละเอียดการเรี 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:11:08 น.

  ครูณัฐพล สุขยานุดิษฐ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร นัดหมายนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 16..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูอรอุมา คงกลิ่น เป 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 18:27:18 น.

  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นำคณะทีมแพทย์เข้าตรวจคัดกรองการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจคัดกรองเชิงรุก c 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 18:22:58 น.

  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นำคณะทีมแพทย์เข้าตรวจคัดกรองการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ..

  อ่านต่อ
 • img

  กองช่าง อบจ.ปราจีนบุ 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 18:06:28 น.

  กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจบริเวณที่โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงมีความประสงค์ในการถมดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ รวมถึงบริเวณที่ อบต.บางแตน สนับสนุนดินให้กับโรงเรียน ในวัน..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนที่ปั่นจักรย 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 18:03:03 น.

  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาลี่ เชิดชู
  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน
  ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยกลุ่มสัจจะ
  ออมทรัพย์เพื่อการ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสภาองค์การบริห 0

  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 17:55:44 น.

  ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผอ.สาลี่ เชิดชู
  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
  องค์การบริหารส..

  อ่านต่อ
 • img

  เยี่ยมบ้านนักเรียนที 0

  • 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:54:18 น.

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ครูเพชรรัตน์ ครูอภินันท์ ครูประจำชั้นม.2 และครูอรอุมา เดินทางไปเยี่ยมบ้าน ติดตามและพูดคุยกับ ด.ญ.ปริตตา ลัดลอย ถึงสาเหตุที่ขาดเรียน เนื่องจากขาดเรียนเป็นเวลาหลา..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้าง ชื 0

  • 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 00:29:09 น.

  “หลังจากที่เราได้มาพบเห็นแล้ว ก็มีความประทับใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีรักษ์เป็นอย่างยิ่ง ... ผู้บริหารมีการจัดระบบการเรียนการสอนอย่างดีมาก โดยเฉพาะมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดที่นี้ต..

  อ่านต่อ
 • img

  อำเภอบ้านสร้างขอใช้ส 0

  • 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 00:14:42 น.

  อำเภอบ้านสร้าง ประสานขอใช้สถานที่โรงเรียนในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางแตน แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากผู้ใหญ่สมหมาย แสงอินทร์ เกษียณอายุราชการ ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจัดสถานที่ให..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้าง ตร 0

  • 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 00:06:57 น.

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้างพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม การบริหารจัดการร้านค้าในโรงอาหาร ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้างและ 0

  • 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 23:58:42 น.

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้างพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ในเรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น โดยมีครุอรอุมา คงก..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้าง ตร 0

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้างพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง โดยมี ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอบ้านสร้าง สั 0

  นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง และพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โร..

  อ่านต่อ
 • img

  สักการะ พระประจำโรงเ 0

  ผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู นำ ตัวแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน คณะครูและบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันตรุษจีน..

  อ่านต่อ
 • img

  กองช่าง อบจ.ปราจีนบุ 0

  กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการวัด สำรวจพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างตามข้อบัญญัติ ปีงบปร..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนร่วมกันทำควา 0

  ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้นในการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมหัวหน้างานและป 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่ายและหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเรื่องการวางแผนการทำดูแลความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน ในวันพุธที่ 10..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าวปี 2564