• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 28 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามอาคารเรียน และห้องเรียน พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความ..

  อ่านต่อ
 • img

  สร้างขวัญและกำลังใจ 0

  วันที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อของคุณครูสุวรรณา เน..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 25 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัย เหมาะสมกั..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบ pre o-net 0

  วันที่ 25 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดสอบ pre o-net เพื่อเตรียมความพร้อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบม..

  อ่านต่อ
 • img

  งานเกษียณอายุราชการ 0

  วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดงานเกษียณอายุราชการ มีคุณครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูมยุรี มิศิลา และ คุณครูสุรสีห์ จันทร์รัตนประภา ภายในงานได้จัดพิธ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีอำลานักเรียน 0

  วันที่ 24 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดพิธีอำลานักเรียน เนื่องในโอกาส คุณครูสุรสีห์ จันทร์รัตนประภา และ คุณครูมยุรี มิศิลา เกษียณอายุราชการในภาคเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบกระเช้าเยี่ยมสร้า 0

  วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้คุณพ่อและคุณแม่ของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจใ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรโครงกา 0

  วันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู ที่เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิถีพุทธ โดยมีท่า..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบของขวัญวันเกิดบุค 0

  วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบของขวัญให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาส ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันย..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือน 0

  วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน และประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนทำงานร่วมกันของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  เยี่ยมไข้นักเรียน 0

  วันที่ 22 กันยายน 2563 งานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูมนัส มีสีผ่อง เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและให้กำลังนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ พ..

  อ่านต่อ
 • img

  ส่งเสริมนักเรียนค้นค 0

  วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นำนักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักก..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการเสริมสร้างและ 0

  วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของบุคล..

  อ่านต่อ
 • img

  รับบริจาคชุด 0

  วันที่ 18 กันยายน 2563 คุณพิชญาภา ชุมเมฆ (กิ๊บบิวตี้) นำชุดเว้ดดิ้งมามอบให้กับทางโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เพื่อไว้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีท่านรองพิศมัย ทบพักตร์ รองผู้อำนวยการสถา..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซต์ 0

  วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้ช่วยอัจฉริยา ยศวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ให้การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรแข่งขั 0

  วันที่ 18 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะกิจกรรมวิถีพุทธให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยมีท่านรองพิศมัย ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 0

  วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะครูจากโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 21 ท่าน มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชั..

  อ่านต่อ
 • img

  แข่นขันกีฬา กรีฑา 0

  วันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูวีรชาติ ชวดจอหอ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอน มินิมุทิตาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ขององค์การบริ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหารวิชา 0

  วันที่ 17 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะครูในฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือหัวข้อราชการในฝ่าย เพื่อวางแผนร่วมกันในการทำงาน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โด..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซค์ 0

  วันที่ 17 กันยายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เยี่ยมชมบรรยากาศในการจัดกิจกรรมโฮมรูมของคุณครูที่ปรึกษา และเพื่อเยี่ยมชมให้กำลังในการทำงาน ของค..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซต์ 0

  วันที่ 17 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยผู้ช่วยอัจฉริยา ยศวัฒนา ให้การนิเทศออนไซต์ การจัดการเรียนการสอนคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อตรวจเยี่ยมชม แ..

  อ่านต่อ
 • img

  เวรตอนเย็น 0

  วันที่ 16 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยครูปฏิบัติหน้าที่เวรในตอนเย็น ได้ดูแลนักเรียนในการเดินแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเว้นระยะห่างในการรักษามาตรการ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซต์ 0

  วันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูจิระศักดิ์ เกียรติสิลังกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ทำการนิเทศออนไซต์คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการอบรมเพื่อพัฒน 0

  ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬา กรีฑา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากีฬา กรีฑา นักเรียนในสังกัดองค์การบริ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซต์ 0

  วันที่ 15 กันยายน 2563 คุณครูนุจรี เกียรติสิลังกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเ..

  อ่านต่อ
 • img

  นำนักเรียนร่วมแข่งขั 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูวีรชาติ ชวดจอหอ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากีฬา กรีฑา นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจัง..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายส่งเสริมแล 0

  วันที่ 15 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสาร์ท ได้ประชุมคณะครูในฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในก..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบทุนการศึกษา 0

  วันที่ 15 กันยายน 2563 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา แล..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินโรงเรียนวิถีพ 0

  วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยคุณพัทธนันท์ สุราราช พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายกรมศาสนา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอา..

  อ่านต่อ
 • img

  ขวัญและกำลังใจ 0

  วันที่ 14 กันยายน 2563 คุณครูนุจรี เกียรติสิลังกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เป็นตัวแทนของโรงเรียน เพื่อเยี่ยมไข้นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ และนำเงินเยี่ยมไข้มอบให..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดรายการเสียงตามสาย 0

  วันที่ 14 กันยายน 2563 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียนจัดรายการเสียงตามสายของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 14 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการประชุมนักการภารโรง เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน โดยมีนายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คอยใ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฉีดพ่นยุงลาย 0

  วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจคัดกรองวัดไข้ 0

  วันที่ 14 กันยายน 2563 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนกิจกรรมชุมนุม อย.น้อย ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับนักเรียนในตอนเช้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษามาตรการในการป้อง..

  อ่านต่อ
 • img

  รักษามาตรการป้องกันโ 0

  วันที่ 14 กันยายน 2563 บรรยากาศในการนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ในการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน..

  อ่านต่อ
 • img

  Big Cleaning Day 0

  วันที่ 11 กันยายน 2563 งานกิจกรรม 5 ส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีจิตอาสาในการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ ห้องเรียน บริเวณสวนหย่อม เพื่อรัก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินวิทยฐานะ 0

  วันที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองข้อมูล ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ที่ยื่นเสนอขอรับก..

  อ่านต่อ
 • img

  เยี่ยมไข้เพื่อสร้างข 0

  วันที่ 11 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบของเยี่ยมไข้คุณพ่อคุณครูสุวรรณา เนื่องกระโทก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน สร้างความรักควา..

  อ่านต่อ
 • img

  ทำบุญเลี้ยงพระงานมุท 0

  วันที่ 11 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ คุณครูสุรสีห์ จันทร์รัตนประภา และ คุณครูมยุรี มิ..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดี 0

  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ชยพล ทนฉิมพลี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 ในการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแช..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสัมนาทางวิชากา 0

  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ " วิถีชีวิตใหม่ ( New Nomal ) ของการศึกษาท้องถิ่น : สร้างส..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมงานกิจกรรมพัฒน 0

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อปรึกษา และวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ในภา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมแก้ปัญหาผลสัมฤ 0

  วันที่ 10 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะครูเพื่อปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหา 0 ร มส และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 9 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ณ บริเวณโรงอาหาร ตามห้องเรียน และรถโดยสารรับส่งนักเรียน ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซต์ 0

  วันที่ 9 กันยายน 2563 คุณครูสุดาพร ยิ่งสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้นิเทศออนไซต์การจัดการเรียนการสอนของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อแล..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซต์ 0

  วันที่ 9 กันยายน 2563 นายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการนิเทศออนไซต์ การจัดการเรียนการสอนของคณะครู
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหารวิชา 0

  วันที่ 8 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมปรึกษาหารือในการป้องกัน และแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติด 0 ร มส และร่วมกันวางแผนในการจัดก..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบหน้ากากอนามัย 0

  วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - ..

  อ่านต่อ
 • img

  แข่งทักษะ 0

  วันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการอ่านข่าว News Announcement Contest มีการแข่งขันทักษะทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินวิทยฐานะ 0

  วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูและบุคลากร ที่เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562 ดัง..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563