• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  เผยแพร่วารสารประชาสั 0

  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์แบับที่ 21 ประจำเดือน กันยายน 2564 ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไลน์ 0

  วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ได้เข้าทำการนิเทศในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียน ..

  อ่านต่อ
 • img

  ขวัญและกำลังใจ 0

  วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ คุณครูเกรียงศักดิ์ งามธงไชย และนอกจากนั้นยังได้ ร่วมแสดงความเสียใจ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหาร 0

  วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือ และร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน ติดตามความเคลื่อนไหวในการทำงานของทั้ง 4 ฝ่าย ในภาคเรียนที่..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 13 กันยายน 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการปูพื้นลานสวนป่า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้สวยงามสะอาดน่าอยู่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ก..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 0

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานการจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ..

  อ่านต่อ
 • img

  เผยแพร่วารสารประชาสั 0

  วันที่ 6 กันยายน 2564 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เผยแพร่วารสารของโรงเรียน ฉบับที่ 20 ประจำเดือน กันยายน 2564 ..

  อ่านต่อ
 • img

  เผยแพร่วารสารประชาสั 0

  วันที่ 3 กันยายน 2564 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสะแกธวัชศึกษา จัดทำวารสารเผยพร่ ฉบับที่ 19 ประจำเดือน กันยายน 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อป 0

  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID -19 เพื่อรักษามาตรการในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องในภาคเรียนท..

  อ่านต่อ
 • img

  เยี่ยมชมผลงานครู 0

  วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ ท่านไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ ท่านเอกพงษ์ วรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ทำการนิเทศแ..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศโรงเรียนนำร่ 0

  วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมีหน่วยงานศึกษานิเทศก์ ได้ออกมานิเทศโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ในมิติต่าง ๆ 5 ด้าน ณ ห..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินวิทยฐานะ 0

  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการได้มีการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่เส..

  อ่านต่อ
 • img

  อวยพรวันคล้ายวันเกิด 0

  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นกา..

  อ่านต่อ
 • img

  อวยพรวันคล้ายวันเกิด 0

  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด แด่ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญช..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการจัดทำข้อสอบออ 0

  วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดอบรมทำข้อสอบออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับคณะครูทางออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อสอบออนไลน์ ใช้สำหรับสอบใ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมปรับปรุงและพัฒนา 0

  วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดอบรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  เทพื้นปูนบริเวณโดม 0

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง มาเทพื้นปูนให้กับทางโรงเรียน ณ บริเวณลานโดมอเนกประสง..

  อ่านต่อ
 • img

  บริจาคน้ำดื่มให้ชุมช 0

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ เป็นตัวแทนของทางโรงเรียน ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ อบต. ตำบลสะแกราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 0

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มีการประชุมออนไลน์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนในการทำงานของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และติดตามความเคลื..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินวิทยฐานะ 0

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูอิทธิพล แสนภักดี เข้ารับการประเมินขอเลื่อนให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี ..

  อ่านต่อ
 • img

  โฮมรูมออนไลน์ 0

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ให้คุณครูที่ปรึกษา จัดกิจกรรมโฮมรูมออนไลน์ เพื่อดูแล ติดตาม สอบถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ และคว..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไลน์ 0

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเ..

  อ่านต่อ
 • img

  เผยแพร่รายงานการประเ 0

  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง SAR ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหาร 0

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือวางแผนในการทำงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และติดตามความเคลื่อนไหวในการทำงานของท..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  โรงเรียนสะแกราชวัชศึกษา โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฎา..

  อ่านต่อ
 • img

  ฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อป 0

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรค COVID -19 เพื่อความปลอดภ..

  อ่านต่อ
 • img

  รองนายก อบจ.นม. ตรวจ 0

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลั..

  อ่านต่อ
 • img

  รองนายก อบจ.นม. เยี่ 0

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดย นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำชุดป้องกันโค..

  อ่านต่อ
 • img

  วารสารประชาสัมพันธ์ 0

  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ประจำเดือน มิถุนายน 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมปรับปรุงห้องนำ้ ระบบน้ำประปา และตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณทั่วไป เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพภูมิทั..

  อ่านต่อ
 • img

  แต่งกายด้วยผ้าไทย 0

  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรัก..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างก 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ก่อนเข้ามาภายในบริเวณของโรงเรียน เพื่อป้อง..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจเวรโรงอาหาร 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ตรวจเวรโรงอาหาร เพื่อดูแลความเรียบร้อย คอยให้คำแนะนำนักเรียนในการเข้าแถวซื้ออาหาร การนั่งรับประทานอาหาร โด..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับครูใหม่ 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นางสาววราพร องอาจ วิชาเอกคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ในภาคเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหาร 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาหารือวางแผนร่วมกันในการทำงาน และติดตามความเคลื่อนไหว ในการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย ในภาคเรียนที..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างก 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยครูเวรจากฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการข้ามถนนทางม้าลาย และตรวจวัดอุณหภูมิร่างก..

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยากาศในการเปิดเทอ 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 บรรยากาศของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ในการเปิดเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมสวดมนต์
  ไหว้พระ นั่งสมาธิ ทำกิ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับทักทายนักเรียนในวันเปิดเทอม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนออนไลน์ 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมก่อนเ 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเตรียมความพร้อมตามห้องเรียน ทางเดินบนอาคารเรียน ติดแผงกั้นบริเวณโรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  รองนายก อบจ.นม. ตรวจ 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยม และเดินสำรวจอาคาร
  หอประชุม สนามกีฬา ระบบจัดก..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามคารคารเรียนและบริเวณทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเร..

  อ่านต่อ
 • img

  สรุปงานประกันคุณภาพก 0

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมออนไลน์สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใ..

  อ่านต่อ
 • img

  การติดตามตรวจสอบคุณภ 0

  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมในการ 0

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมตัวแทนคณะครูเตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกัน ในการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขอ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจน 0

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจวัดอุณภูมิร่างกา 0

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตรวจคัดกรองวัดไข้อุณหภูมิร่างกายของผู้ปกครอง นักเรียน ที่เดินทางมารายงานตัวและรับมอบตัว เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันรักษามาตรการณ์ในการป้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  รายงานตัวและรับมอบตั 0

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน บริเวณใต้ถุนอาคาร 1 และบริเวณลานโดมอเน..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าวปี 2564