• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  Big Cleaning Day 0

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้นักเรียนลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day ที่พักนักกีฬา เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
  มีระเบียบวินัย มี..

  อ่านต่อ
 • img

  แต่งกายด้วยผ้าไทย 0

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย เป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมในการแต่งกายด้วยผ้..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมอาชีพการทำปุ๋ยหม 0

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดอบรมอาชีพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพสร้..

  อ่านต่อ
 • img

  ทำบุญตักบาตรวันมาฆบู 0

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีคณะฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบทุนการศึกษา 0

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณพีรพงษ์ เตชะเพียร และ คุณจอย สิงห์หิรัญนุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีค..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรกิจกรร 0

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้กับคุณ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบรางวัลนักกีฬาวอลเ 0

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ราชธวัชวอลเลย์บอลเกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางการกีฬาให้กับนัก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือน 0

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญต่าง ๆ และปรึกษาหารือวางแผนในการทำงานร่วมกันของบุคลากร และติดตามความเคลื่อนไหวในการ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบของขวัญวันเกิดบุค 0

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบของขวัญอวยพรวันเกิดให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนกุม..

  อ่านต่อ
 • img

  TO BE NUMBER ONE 0

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เผยแพร่ผลงานและขยายเครือข่ายของชมรม ฯ ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ปัญหา..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดเตรียมสถานที่อบรม 0

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมเอกสารสอบธรรมศ 0

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสอบธรรมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2
  ปีการศึกษา 2563..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะแนวการศึกษาต่อ 0

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานแนะแนว โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตามห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อย และดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ต..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซค์ 0

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยนายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน Onsite คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้ำประปา ซ่อมบำรุงหลังคาอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงให้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ และอำนวยความสะ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาระบบการป 0

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูจำนวน 2 ท่าน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
  การพัฒนาระบบการประกันค..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีมอบรางวัลนักกีฬา 0

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ราชธวัชเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายในกิจกรรมมีการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้ 0

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชธวัชเกมส์ ครั้งที่ 38 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายในกิจกรรมมมีการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ดังนี้ ..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันกองเชียร์แ 0

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ราชธวัชเกมส์ ครั้งที่ 38 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันกองเชียร์เชียร์ลีดเดอร์คณะสี เพ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดกีฬาสีภายใน 0

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชธวัชเกมส์ ครั้งที่ 38 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยม..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 0

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีพุทธ โดยมีท่าน ดร.วินุลา..

  อ่านต่อ
 • img

  ธนาคารขยะ 0

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานธนาคารขยะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียน อย.น้อย และจิตอาสาทำการคัดแยกขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การกำจัดขยะอย่างถู..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝึกอบรมเรียนรู้อัคคี 0

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะวิทยากรและนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพย..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้กำกับลูกเสื 0

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเข้าค่ายพักแรม ประจำ..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดีครูดีศร 0

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่คุณครู วีระชาติ ชวดจอหอ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีปักธ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการสอนห้องเรียน 0

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยทีมคณะฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน O..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการสอน Onsite 0

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยทีมงานคณะฝ่ายบริหาร เข้านิเทศติดตามการจัดการเ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการสอน Onsite 0

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยทีมคณะฝ่ายบริหาร เข้านิเทศติดตามการจัดการเร..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการสอน Onsite 0

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทีมงานฝ่ายบริหาร ได้นิเทศติดตามก..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริมการดำ 0

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูศิริพร บุญชุบ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปั..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้กำกับลูกเสื 0

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเตรียมวางแผนในการเข้าค่ายพักแรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดย..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนเข้าฐานเรียน 0

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โดยวิทยากรได้จัดฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดโครงการฝึกอบ 0

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัดอ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหาร 0

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาหารือหัวข้อราชการสำคัญต่าง ๆ และร่วมวางแผนดำเนินงานในการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน และติดตามความเคลื่อน..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบอุปกรณ์การศึกษา 0

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คุณพลากร กล้ากระโทก ตัวแทนศิษย์เก่า นำชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ มามอบให้กับทางโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รวมเป็นจำนวนเงิน 23,000 บาท..

  อ่านต่อ
 • img

  แข่งกีฬาสี 0

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในรอบแรก อ..

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยากาศกิจกรรมหน้าเ 0

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยากาศการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นักเรียนร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาจิต กิจกรรมขยับกายสบายชีวา โดยมีคุณครูเวรประจำวันอบรมใ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะสีม่วง 0

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูประจำคณะสีม่วง ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนในการทำงานของคณะสีม่วง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยพร้อมเพรียงในการดำเนินกิจกรรมของคณะสี..

  อ่านต่อ
 • img

  เผยแพร่วารสารประชาสั 0

  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไซค์ 0

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูชมพูนุท วิเศษแสงทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน On..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจคัดกรองวัดไข้ 0

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชะวัชศึกษา นำนักเรียนกิจกรรม อย.น้อย ตรวจคัดกรองวัดไข้คณะครูและนักเรียนในภาคเช้าทุกวัน เพื่อรักษามาตรการในการป้องกันโรค COVID - 1..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ 0

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานธนาคารขยะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดย นายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ คุณครูอมรรัตน์ สุวรรณา คุณครูอิทธิพล แสนภักดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมธนาคารขยะ 0

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรมธนาคารขยะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการสานตระกร้าจากพลาสติก นอกจากนั้นยังจัดประกวดชุดรีไซเคิลจาก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประกวดคอสเพลย์ 0

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมสะแกราชบาร์ซาร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยภายในงานมีการจัดประกวดคอสเ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมรักการอ่าน 0

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 งานห้องสมุด โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง น..

  อ่านต่อ
 • img

  นิทรรศการศิลปะ 0

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะของครูและนักเรียน และการแสดงดนตรีสากล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์งานศิลปะ แล..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมสะแกราชธวัชศึ 0

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมสะแกราชบาร์ซาร์ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ และประสบการณ์การขายหารายได้ระหว่างเรียน นักเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  รณรงค์ลดการใช้โฟม 0

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรม 5 ส โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักรียนห่อข้าวด้วยปิ่นโตมารับประทานที่โรงเรียน เพื่อลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจวัดอุณหภูมิ 0

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียน อย.น้อย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของคณะครู นักเรียน บริเวณทางเข้าหน้าประตูโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน อย่างต่อเนื่อ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าวปี 2564