• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมตามห้องเรียน บนอาคารเรียน พื้นที่บริเวณทั่วไปของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม แล..

  อ่านต่อ
 • img

  ประขุมผู้กำกับลูกเสื 0

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมหัวหน้าระดับ คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อปรึกษาหารือวางแผนร่วมกัน ในการเตรียมคว..

  อ่านต่อ
 • img

  ติวธรรมศึกษา 0

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดติวในการเตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมวางแผนจัดเตรีย 0

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดเตรียมการสอบธรรมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือน 0

  วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือวางแผนการทำงานกิจกรรมร่วมกัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีกา..

  อ่านต่อ
 • img

  สร้างขวัญและกำลังใจ 0

  วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดย นายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบของขวัญวันเกิด ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจใน..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจคัดกรองวัดไข้ 0

  วันที่ 3 ธันวาคม 2563 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียนชุมนุม อย.น้อย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่เดินทางมาโรงเรียนในภาคเช้..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ลงพื้นที่ทำการปรับปรุงบริเวณทั่วไปภายในสถานศึกษา เปลี่ยนธงประจำชาติในกลุ่มอาเซี่ยน เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม เ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการสถาน 0

  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย ในภาค..

  อ่านต่อ
 • img

  ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ 0

  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียนเข้าร่วมคณะสีเพื่อทำการซ้อมกองเชียร์ ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ และคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเตรียมความพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับครูใหม่ 0

  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการสุรเดช ประพิณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสะแกราชะวัชศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าว..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะนำครูใหม่ 0

  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูทิพย์สุดา กัณหา เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนร่วมงาน ติวฟ 0

  ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 งานแนะแนว โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมงานติวฟรีเข้ม TCAS64 Central Korat TCAS BOOSTER เพื่อช่วยเตรียมความพร้อม สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลั..

  อ่านต่อ
 • img

  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 0

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอปักธงชัย ร่วมกับโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนอายุ 14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่..

  อ่านต่อ
 • img

  แต่งกายผ้าไทย 0

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้นักเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทย ในทุกวันศุกร์อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายผ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรม PLC 0

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้นวัตกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และการขออนุมัต..

  อ่านต่อ
 • img

  งานประกันคุณภาพการศึ 0

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะฝ่ายบริหารได้ติดตามตรวจสอบแฟ้มคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์..

  อ่านต่อ
 • img

  ธนาคารขยะ 0

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ชุมนุมธนาคารขยะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียนคัดแยกขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะลง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่อโรงเรียนน้อยลง ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทร..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีประดับอินธนูลูกเ 0

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้จัดพิธีประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างแรง..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีถวายราชสดุดี 0

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติแด..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ระบบไฟฟ้าตามห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานให้กับคณะครูและนักเรียน ตามแนว..

  อ่านต่อ
 • img

  ซ้อมพิธีถวายราชสดุดี 0

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ซ้อมพิธีถวายราชสดุดีและประดับกระดานบ่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการพบปะนักเร 0

  บรรยากาศของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ช่วงเปิดเทอมใหม่ในตอนเช้า นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ทำการสวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมขยับกายสบายชีวี โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวย..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 0

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อร่วมวางแผน และปรึกษาหารือร่วมกันในการปฏิบัติงานของภ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแสดงความยินดี 0

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล 100 ปี คุณแม่ของท่านผู..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยคุณครูธวัชชัย พัฒนะสุภาภรณ์ ได้ให้นักเรียนสร้างสรรค์ภาพเขียนผนังถ้ำจำลอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ซ้อมพิธีถวายราชสดุดี 0

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ซ้อมพิธีถวายราชสดุดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมอนุโมทนาทานบารมี 0

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา คณะฝ่ายบริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอนุโมทนาทานบารมี เนื่องในวันทำบุญอายุครบ 54 ปี เจ้าอธิการสามารถ รุจิธัมโม ณ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ณ บริเวณอาคาร 3 เพื่อเป็นการช่วยการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยได้รับการสนัสนุนงบประมาณ ..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดี 0

  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดี กับนายภัคนันท์ นนท์ภักดี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย การแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดีนักกรีฑ 0

  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายภัคนันท์ นนท์ภักดี ที่ได้รับรางชนะเลิศอันดับที่ 1 และ นายรัชพล เรียนกิ่ง ที่ได้รับรางวัลอับดับที่ 2 วิ่ง 5,000 เมตร ชาย จากการแข่งขันกีฬานั..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดี 0

  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชยพล ทนฉิมพลี ได้รับรางวัลอับดับที่ 3 ระดับประเทศ ในการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมยุวชนเกษตร 0

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ จากโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยุวเกษตรกรกับทางโรงเรียน ณ ห้องนิเทศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมีท่..

  อ่านต่อ
 • img

  นักศึกษาวิชาทหาร 0

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูชัญญาภัค ผูดผ่อง และ คุณครูสอางค์ทิพย์ พิมพ์ปรุ นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 7- 20 พฤศจิ..

  อ่านต่อ
 • img

  จิตอาสา 0

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 งานกิจกรรม 5 ส. โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พื้นที่ทำความสะอาดภายในสถานศึกษาตามจุดต่าง ๆ ของโร..

  อ่านต่อ
 • img

  จิตอาสา 0

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา..

  อ่านต่อ
 • img

  จิตอาสา 0

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมลูกเสือเนตรนา 0

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบล๊อคคอร์ส ลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมการเรียนการสอนไ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมลูกเสือเนตรนา 0

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรม บล๊อคคอร์ส ลูกเสือ เนตนารี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ทำพิธีเปิดกองลูกเส..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมนักศึกษาวิชาทห 0

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมชี้แจงนักเรียน เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติร่วมกันในการไปฝึกภาคสนาม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมมอบหมายงาน 0

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ประชุมมอบหมายงาน และสรุปงานของพนักงานจ้างตามภาระกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบรางวัลนักเรียน 0

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำพิธีมอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬากรีฑา ที่ได้รับรางวัลจากการไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงาน 0

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริยชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคุณครูอีก 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศร..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจ ปถ 05 0

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูประจำชั้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำการตรวจ ปถ 05 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้กำกับลูกเสื 0

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มีการประชุมผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม บล็อก คอร์ส ล..

  อ่านต่อ
 • img

  วารสารประชาสัมพันธ์ 0

  วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ฉบับที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2563 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ค่ายวิทยาศาสตร์ 0

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บรรยากาศในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อต้องการปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้ความเป็นไปของธรรมชาติ และซึมซับความเป..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการห้องเรียนธรรม 0

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในการเข้าฐานปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ในการเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ค่ายวิทยาศาสตร์ 0

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดโครงการห้องเรียนธรรมชาติ บทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒ..

  อ่านต่อ
 • img

  ท่านผู้อำนวยการพบปะน 0

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา พบปะพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และอบรมให้ข้อคิดในการเรียนของนักเรียน ด้วยคว..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563