• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  เทพื้นปูนบริเวณโดม 0

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง มาเทพื้นปูนให้กับทางโรงเรียน ณ บริเวณลานโดมอเนกประสง..

  อ่านต่อ
 • img

  บริจาคน้ำดื่มให้ชุมช 0

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ เป็นตัวแทนของทางโรงเรียน ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ อบต. ตำบลสะแกราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 0

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มีการประชุมออนไลน์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนในการทำงานของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และติดตามความเคลื..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินวิทยฐานะ 0

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูอิทธิพล แสนภักดี เข้ารับการประเมินขอเลื่อนให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี ..

  อ่านต่อ
 • img

  โฮมรูมออนไลน์ 0

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ให้คุณครูที่ปรึกษา จัดกิจกรรมโฮมรูมออนไลน์ เพื่อดูแล ติดตาม สอบถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ และคว..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศออนไลน์ 0

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเ..

  อ่านต่อ
 • img

  เผยแพร่รายงานการประเ 0

  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง SAR ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหาร 0

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือวางแผนในการทำงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และติดตามความเคลื่อนไหวในการทำงานของท..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  โรงเรียนสะแกราชวัชศึกษา โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฎา..

  อ่านต่อ
 • img

  ฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อป 0

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรค COVID -19 เพื่อความปลอดภ..

  อ่านต่อ
 • img

  รองนายก อบจ.นม. ตรวจ 0

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลั..

  อ่านต่อ
 • img

  รองนายก อบจ.นม. เยี่ 0

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดย นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำชุดป้องกันโค..

  อ่านต่อ
 • img

  วารสารประชาสัมพันธ์ 0

  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ประจำเดือน มิถุนายน 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมปรับปรุงห้องนำ้ ระบบน้ำประปา และตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณทั่วไป เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพภูมิทั..

  อ่านต่อ
 • img

  แต่งกายด้วยผ้าไทย 0

  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรัก..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างก 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ก่อนเข้ามาภายในบริเวณของโรงเรียน เพื่อป้อง..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจเวรโรงอาหาร 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ตรวจเวรโรงอาหาร เพื่อดูแลความเรียบร้อย คอยให้คำแนะนำนักเรียนในการเข้าแถวซื้ออาหาร การนั่งรับประทานอาหาร โด..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับครูใหม่ 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นางสาววราพร องอาจ วิชาเอกคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ในภาคเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหาร 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาหารือวางแผนร่วมกันในการทำงาน และติดตามความเคลื่อนไหว ในการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย ในภาคเรียนที..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างก 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยครูเวรจากฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการข้ามถนนทางม้าลาย และตรวจวัดอุณหภูมิร่างก..

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยากาศในการเปิดเทอ 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 บรรยากาศของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ในการเปิดเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมสวดมนต์
  ไหว้พระ นั่งสมาธิ ทำกิ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับทักทายนักเรียนในวันเปิดเทอม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนออนไลน์ 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมก่อนเ 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเตรียมความพร้อมตามห้องเรียน ทางเดินบนอาคารเรียน ติดแผงกั้นบริเวณโรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  รองนายก อบจ.นม. ตรวจ 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยม และเดินสำรวจอาคาร
  หอประชุม สนามกีฬา ระบบจัดก..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามคารคารเรียนและบริเวณทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเร..

  อ่านต่อ
 • img

  สรุปงานประกันคุณภาพก 0

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมออนไลน์สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใ..

  อ่านต่อ
 • img

  การติดตามตรวจสอบคุณภ 0

  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมในการ 0

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมตัวแทนคณะครูเตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกัน ในการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขอ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจน 0

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจวัดอุณภูมิร่างกา 0

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตรวจคัดกรองวัดไข้อุณหภูมิร่างกายของผู้ปกครอง นักเรียน ที่เดินทางมารายงานตัวและรับมอบตัว เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันรักษามาตรการณ์ในการป้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  รายงานตัวและรับมอบตั 0

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน บริเวณใต้ถุนอาคาร 1 และบริเวณลานโดมอเน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหาร 0

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการวางแผนการทำงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับครูใหม่ 0

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอยินดีต้อนรับคุณครูวราพร องอาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมีท่าน..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการปูตัวหนอนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนป่า เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด เหมาะสมในการเป็..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจสอบความเรียบร้อย 0

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ติดตามการจัดทำแฟ้มมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คอยให้คำปรึก..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดทำแฟ้มมาตรฐาน 0

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการตรวจสอบเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการประกันคุรภา..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งช่างมาทำการวัดขนาดช่องระเบียงของอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งตาข่า..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมงานประกันคุณภา 0

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการจัดทำแฟ้มมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน ดร.วินุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมบุคลากร 0

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมออนไลน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญต่าง ๆ และเตรียมความ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจสอบแฟ้มมาตรฐานกา 0

  วันที่ 28 เมษายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการตรวจสอบเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการประกันคุณภา..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจสอบมาตรฐานการประ 0

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ติดตามการจัดทำแฟ้มมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คอยให้คำป..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบทุนการศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มีตัวแทนคณะศิษย์เก่ารุ่น 4 มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับแล..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ 0

  วันที่ 19 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจั..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการสถาน 0

  วันที่ 19 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ เรื่อง หนังสือเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมปิดภาคเรียน 0

  วันที่ 8 เมษายน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน เพื่อประชุมชี้แจง นัดหมาย สร้างความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน
  ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี โดยม..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภ 0

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
  ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงาน 0

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ระหว่างวันที่ 5 -7 เมษายน ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการอบรมพัฒนาครู 0

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูของโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564