• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งช่างมาทำการวัดขนาดช่องระเบียงของอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งตาข่า..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมงานประกันคุณภา 0

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการจัดทำแฟ้มมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน ดร.วินุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมบุคลากร 0

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมออนไลน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญต่าง ๆ และเตรียมความ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจสอบแฟ้มมาตรฐานกา 0

  วันที่ 28 เมษายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการตรวจสอบเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการประกันคุณภา..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจสอบมาตรฐานการประ 0

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ติดตามการจัดทำแฟ้มมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คอยให้คำป..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบทุนการศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มีตัวแทนคณะศิษย์เก่ารุ่น 4 มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับแล..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ 0

  วันที่ 19 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจั..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการสถาน 0

  วันที่ 19 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ เรื่อง หนังสือเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมปิดภาคเรียน 0

  วันที่ 8 เมษายน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน เพื่อประชุมชี้แจง นัดหมาย สร้างความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน
  ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี โดยม..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภ 0

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
  ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงาน 0

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ระหว่างวันที่ 5 -7 เมษายน ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการอบรมพัฒนาครู 0

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูของโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสา 0

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการภาคี 0

  วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลือกหนังสือเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทั่วไปของสถานศึกษาให้มีความสะอาดสวยงานอยู่ตลอดเวลา ตามนโยบายของท่าน ดร.วินุลาศ เจ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรนักเรี 0

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับการยกย่องเป็นนักเรียนที่มาโรงเรียนโดยไม่มีวันขาด ลา มาสาย และหนีเรียน ..

  อ่านต่อ
 • img

  ทัศนศึกษา ม.6 0

  วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูที่ปรึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม และสวนซ่อมศิลป์ อำเภอปากช่อง..

  อ่านต่อ
 • img

  ทัศนศึกษา 0

  วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจ ปถ 05. 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูที่ปรึกษาประจำห้อง ทำการตรวจสมุด ปถ 05. เพื่อความเรียบร้อย และถูกต้องของผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ..

  อ่านต่อ
 • img

  ติวโอเนต 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดติว ONET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติของนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนให้..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบถ้วยรางวัลกีฬาต้า 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้น..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนมอบของที่ระล 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตัวแทนคณะนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ได้มอบม้านั่งหินขัด ให้กับทางโรงเรียนเพื..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดีครูดีเด 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่คณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น เนื่องในงานว..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดี 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน ของสถานศึกษาให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา ตามนโยบายของท..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดติวโอเนต 0

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำพิธีเปิดติว ONET การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึก..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบช่อดอกไม้แสดงความ 0

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์การ..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงนิทรรศการผลงานคร 0

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ในหัวข้อโรงเรียนวิถีพุทธ โดยท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีรับพระราชทานเครื 0

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราสายสะพาย ประจำปี 2563 จ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีมอบรางวัลเชิดชูเ 0

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่คณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ ผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ รางวัลครูดีศรีย่าโม คุ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีมอบรางวัลเชิดชูเ 0

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาระบบนิเท 0

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร และประชุมผลงานทางวิชาการ ณ โรงเรียนครบุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ติวโอเนต ม.6 0

  วันที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดติว ONET เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมสถานที่นิเทศคร 0

  วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ และตัวแทนคณะครู ร่วมจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ตามโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิ..

  อ่านต่อ
 • img

  เผยแพร่วารสารประชาสั 0

  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าล 0

  วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รณรงค์ให้นักเรียนลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้ามาทดแทน โดยนำถุงผ้ามาสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้าง..

  อ่านต่อ
 • img

  ติวโอเนต ม.6 0

  วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดติว ONET การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับนักเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  ปัจฉิมนิเทศ 0

  วันที่ 18 มีนาคม 2563 งานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพัน..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีมอบเกียรติบัตร 0

  วันที่ 18 มีนาคม 2564 งานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  ณ หอประชุมโรง..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจคัดกรองวัดไข้ 0

  วันที่ 17 มีนาคม 2564 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียนตรวจคัดกรองวัดไข้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เพื่อป้องกันและรักษามาตรการในการป้องกันโรค COVID ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดเตรียมงานปัจฉิม 0

  วันที่ 17 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัดงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ 0

  วันที่ 16 มีนาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ในการดูแลปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทำการซ่อมแซมปรับปรุงตามอาคารเรียน ห้องเรียนต่าง ๆ ให้มีสภาพในการใช้งานได้ดี โดยยึดหลั..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลิตน้ำดื่ม 0

  วันที่ 16 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำการกรอกน้ำดื่มไว้บริการให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีน้ำดื่มที่สะอาดไว้บริการเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรใ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 0

  วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และร่วมปรึกษาหารือวางแผนในการทำงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ติดตามความเคลื่อนไหวก..

  อ่านต่อ
 • img

  คุมสอบโอเนต 0

  วันที่ 13 มีนาคม 2564 ตัวแทนข้าราชการครู โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ไปทำการคุมสอบ ONET การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรกิจกรร 0

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 งานกิจกรรม 5 ส โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดประกวดวาดภาพระบายสี เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรนักเรี 0

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดใน 3 อันดับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยม..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบโอเนต 0

  วันที่ 13 มีนาคม 2564 การทดสอบ ONET การศึกษาระดับชาติ สนามสอบโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ให้เกียรต..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมโฮมรูมในภาคเช 0

  วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา บรรยากาศในการจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นได้พบนักเรียนอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคร..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการสอน Onsite 0

  วันที่ 11 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสะแกราชะวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564