• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางจิตรา วิเศษชาติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  เข้าร่วมประชุม เรื่อ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ เข้าร่วมประชุม เรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่อบรมนั 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ปฏิบัติหน้าที่อบรมนักเรียนคาบวิถีพุทธ เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 มุ้งเน้นฝึกฝนนักเรียนที่เป็นเยาวชน อันจะเป็นอนาคตของชาติ โดยใช้หลักธรรมสำคัญคือการคิดก่อนลงมือทำ เพื..

  อ่านต่อ
 • img

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ประชุมครู (PLC) ประจำกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกั..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการสร้างเกียรติบ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ อบรมการสร้างเกียรติบัตร วุฒิบัตร Online ด้วย Google Drive ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มีเกียรติบัตร มาฝากคุณครูทุกท..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการทัศนศึกษา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการทัศนศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักนิติธรรม
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้กับ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา อบจ. ศรีสะเกษ เรื่องการนำเศรษฐกิจพอเพียงกับ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้ว..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำน..

  อ่านต่อ
 • img

  SBMLD Innovation | ร 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำ SBMLD Innovation มาใช้กับโรงเรียน ใช้งานง่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน วางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมลงแขกปักดำนา 0

  เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน ร่วมกิจกรมลงแขกปักดำนา เนื..

  อ่านต่อ
 • img

  มิติใหม่แห่งการเรียน 0

  มิติใหม่แห่งการเรียนการสอนเพื่อการสร้างปฎิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารทุกท่าน ได้เล็งเห็นถึงปร..

  อ่านต่อ
 • img

  SBMLD Innovation | ร 0

  SBMLD Innovation | ระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
  โปรแกรมเช็คชื่อนักเรียนในคาบเรียนเชื่อมต่อกับตารางเรียนของโรงเรียน เชื่อมต่อกับ
  ระบบตัดคะแนนพฤติกรรม..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอขอบคุณ นายวิวัฒน์ 0

  ขอขอบคุณ นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุน ขนมโดนัท และ น้ำด..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลูก ๆ นักเรียน ร่วมกิจกรรมห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 15.20-16.20 น. ลูก ๆ ร่วมด้วยช่วยกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ข..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเร..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และคุณลักษณะที่พ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนแท่นศิลาทิพย 0

  โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ เรื่อง " โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา " เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอน กล 0

  จัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

  ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดทำวีดีโอสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และครูที่ทำการสอนตามห้..

  อ่านต่อ
 • img

  นายวิวัฒน์ กางการ ผ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  ร่วมพบปะ พูดคุยกับนักเรียน เรื่อง ความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เรื..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงาน ทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน หน้าที่ความรับผิดชอบ บรรยากาศทำกิจกรรมลงเขตพื้นที่ 5ส..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทำแผงที่จำหน่ายอาหารมีฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย นักเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัย การจัดการระยะห่างของโต๊ะ เพื่อจะช่วย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมซักซ้อมพิธีไห 0

  กิจกรรมซักซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 ก.ค. 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) แนวปฏิบัติ ด้วยมาตรการ เว้นระยะห่างทางส..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนทำกิจกรรมส่งเสริมความสะอาด ห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องเรียน...

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมขยายผล ระบบ SBML 0

  ผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายวิวัะฒน์ กางการ อบรมขยายผล ระบบ SBMLD innovation เรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้กับคณะครู..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยากาศโรงเรียนบ้าน 0

  บรรยากาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาช่วงปิดภาคเรียน

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563