• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางจิตรา วิเศษชาติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  กิจกรรมวันเยาวชนแห่ง 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 "Love เยาวชน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินผลการปฏิบัติง 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA)
  เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสาม..

  อ่านต่อ
 • img

  รอบรมตามโครงการพัฒนา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นางเพชรวราภรณ์ กางการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เป็นวิทยากร
  การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลา..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการค่ายสานฝัน ฉ 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นพยาบาล (Born to be nurse camp) จัดโดยหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มาหาวิทยาล้ยราชภัฎชัยภูมิ ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนปลอดข 0

  นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเป้า เป็นประธาน เปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะปราศจากโรค เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคลากร มีความรู้ ความเข้..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการอบรมวัยรุ่น ว 0

  นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเป้า เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนไ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมงานส่งเสร 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมงานส่งเสริม และสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำป..

  อ่านต่อ
 • img

  รประชุมการพัฒนาคณะกร 0

  พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจ..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมโครงการมหกรร 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจแก่ครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการพัฒนาคุณ 0

  นายทศพล ศิลาเกตุ ตำแหน่ง ครู และ นางสาวเกวลิน ตรีเศียร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นำนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ (ติวสู่มหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 สิง..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนพอเพี 0

  คณะครู และนักเรียน เยี่ยมชม ตลาดนัดผักรักษ์โลก โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” ประจำปี 2566 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ปลูกผักสวนครัว แบบปลอดสารพิษ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการป้องกัน แ 0

  นายอธิคม จำปามูล ตำแหน่งครู นำนักเรียน เข้าร่วมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็ก และเยาวชน มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด มีภูมิคุ้มกันให้เด็ก และเยาวชนสามารถรับมือ กับสถาน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเตรียมความพร้อ 0

  นายอนันค์ คชสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานผ้าป่าการศึกษา "รวมน้ำใจ 48 ปีสถาบันภูนกแซว " โดยมี ส.ส.ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ ส.จ.รุจาพงษ์ ศิริเศรษฐานัน..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการสัปดาห์วิทยาศ 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดย นายวิวัฒน์กางการ ผู้อำนวการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครู จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสต์ และคณิตศาสตร์ ปี..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีเปิดโครงการส 0

  นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ นางสาวอิสราพร ฮอลลิบอน ตำแหน่ง ครู ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ด้วยการปฏิบัติธรรม
  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แล..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีเปิดการแข่ง 0

  นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างควา..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีลงนามบันทึกความร 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร (MOU) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิ..

  อ่านต่อ
 • img

  นำนักเรียนเข้าร่วมศึ 0

  นายทศพล ศิลาเกษ ตำแหน่งครู และ นางสาวเกวลิน ตรีเศียร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานส่งเสริมความเป็นเลิศ ฝ่ายวิชาการ
  นำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน กิจกรรมศาลจำลอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่ม..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาศักยภาพผ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมย่อย ติวเข้มเ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดการแข่งขันกี 0

  นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด “บ้านเป้าเกมส์ ครั้งที่ 46” ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป รองนายก อบจ.ชัยภูม..

  อ่านต่อ
 • img

  ประกวดรอบชิงชนะเลิศร 0

  นางสาวนาตยา ฤๅเพียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตัวแทนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  โครงการ CYDOT Speech Against Drug พูดอย่างสร้างสรรค์ป้องก..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเฉลิมพระเกียรติ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู และ นักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเฉลิมพระเกียรติ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการสร้างจิตสำนึก 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยมี นายวส..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการยุวเกษตรกรเรี 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมโครงการยุวเกษตรกรเรียนรู้ทักษะการปักดำนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการป้องกันและแก 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานอบรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต..

  อ่านต่อ
 • img

  งานสืบสานวัฒนธรรม ปร 0

  เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้า จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมี นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้า..

  อ่านต่อ
 • img

  เป็นคณะกรรมการประเมิ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับคณะกรรมการประ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานระบบบริหาร 0

  นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง นายศราวุธ กัณหา ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป้า และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโรงเรียน ที่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา..

  อ่านต่อ
 • img

  เจ้าหน้าที่จากกองสาธ 0

  เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านเป้า และ อสม. จากชุมชน หมู่ที่ 8 ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบท กำจัดยุงลายภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมให้คำแนะนำในการป้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีเปิดหน้าดิน 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ นางสาวอิสราพร ฮอลลิบอน ตำแหน่ง ครู
  ร่วมพิธีเปิดหน้าดิน เพื่อสร้างหอปรัชญาไทย-จีน ณ สถานธรรมไท่กวน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมประชุมสัมมนาทางว 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566 การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล สร้างสมรรถนะเด็..

  อ่านต่อ
 • img

  รับบริการประเมินสุขภ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู และ นักเรียน รับบริการ ประเมินสุขภาพจิต ประจำปี 2566 จากหน่วยให้บริการเค..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตร ให้นั 0

  นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครู มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความตระหนักถึ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการห้องเรียนอัจฉ 0

  จัดทำโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยเทศบาลตำบลบ้านเป้า ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 221,000 บาท ปีงบประมาณ 2566 ให้แก่ โรงเรียนบ้านเป..

  อ่านต่อ
 • img

  นำเสนอผลงานอาสาสมัคร 0

  นางสาวชุติมา สังวิบุตร นายรเวก เรือนมาศ ตำแหน่ง ครู และ เด็กชายฐิติกรบวรศาสตร์ วิเศษชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประเภทหนูน้อย..

  อ่านต่อ
 • img

  ประกวด การแข่งขันสุน 0

  นางสาวนาตยา ฤๅเพียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตัวแทนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าประกวด การแข่งขันสุนทรพจน์ ในหัวข้อเรื่อง “ไม่เปิด ไม่รับ ไม่เป็นเหยื่อ บัญชีม้า” และ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีรับทุนมูลนิธิสงเ 0

  พ.อ.คนัชญ์พัศ กุลเสวตร์ ตำแหน่ง รอง ผบ.นพค.55 สนภ.5นทพ. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมร..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงานมุฑิตาจิต เนื 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมงานมุฑิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ พนักงานจ้างนักการ นายไช..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมบรรยายพิเศษ ส 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ สำหรับนัก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินคุณภาพภายในถา 0

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการออกประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยมี นางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์ นางธนัญญพัฒน์ ฤาชา..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมลงนามในบันทึกข้อ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับส่วนราชการ ชุมชน และประชาชนภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านเป้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตก..

  อ่านต่อ
 • img

  วันคล้ายวันสถาปนาลูก 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ได้ประกอบพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม “วันสุนทรภู่ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่" ประจำปี 2566 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และผลงาน..

  อ่านต่อ
 • img

  วันยาเสพติดโลก 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป้า สถานีตำรวจภูธรบ้านเป้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า
  ชมรม อสม.ตำบลบ้านเป้า โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมรณรงค์..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานระบบบริหาร 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู เดินทางไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโรงเรียน และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ที่โรงเรียนชุมแพศึกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรให้กับ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการตอบคำถาม "การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 "
  ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมส่งเสริมนิส..

  อ่านต่อ
 • img

  รวมพลังร่วมโหวตให้ ม 0

  นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมคณะ ได้ให้ความรู้ และเชิญชวนคณะครู และนักเรียน รวมพลังร่วมโหวตให้ มอหินขาว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นหนี่งใน 20 แหล่งท่องเที่ยว สุดว้าวแหล่งใหม่ของเมือง..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการนักเรียนรุ่น 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานอบรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยมี นา..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566