• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายวิวัฒน์ กางการ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  รับโล่สถานศึกษาที่มี 0

  วันที่ 25 กันยายน 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และคณะครู เข้ารับโล่สถานศึกษาทีมีผลงานหรือผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในการนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จ พระวชิรเ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนเชียงเพ็งวิท 0

  วันที่ 19 ก.ย. เวลา 8.00 น. ท่านผู้อำนวยการเกรียงศักดิ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยานำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ศึกษาดูงานในหัวข้อ การดำเนินงา..

  อ่านต่อ
 • img

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ 0

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แ..

  อ่านต่อ
 • img

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ 0

  เมื่อวันที่27 กันยายน 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แล..

  อ่านต่อ
 • img

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ 0

  เมื่อวันที่26 กันยายน 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 กั..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันหุ่นยนต์โด 0

  นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้รับมอบหมายจาก ดร.มนตรี ชาลีเครือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดนิทรรศการผลงาน 0

  การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ระหว่างวันท..

  อ่านต่อ
 • img

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ 0

  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2562 ข้าพเจ้านายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง..

  อ่านต่อ
 • img

  วันนี้วันพระ 0

  วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.45 น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมผู้บริหารโร 0

  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคโควิ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาน ปลอดภัย..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีมอบประกาศนียบัตร 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูที่ 138 หมู่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120..

  อ่านต่อ
 • img

  sbmld innovation 0

  เราจะกลับมา

  อ่านต่อ
 • img

  การสอบปลายภาคผ่านระบ 0

  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดทดสอบปลายภาคด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมsbmld innovation 4.0 ทุกชั้นเรียนทุกรายวิชา..

  อ่านต่อ
 • img

  รับเกียรติบัตรโรงเรี 0

  วันที่ 17 กันยายน 2562 นายวิวัฒน์ การการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลารับ
  เกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นที่อเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับเกียรติบัตรโรงเรี 0

  วันที่ 17 กันยายน 2562 นายวิวัฒน์ การการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลารับ
  เกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นที่อเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ..

  อ่านต่อ
 • img

  การติดตามการประเมินค 0

  คณะกรรมการติดตามการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่านดร.ธีรพล คงนาวัง ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมเชิงปฏิบัติ 0

  นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน..

  อ่านต่อ
 • img

  กานประชุมสัมนาทางวิช 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชารประจปี2562 การศึกษาท้องถิ่นไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระหว่างวันที่14-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซีบรีซ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการโรงเรียนม 0

  นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ออกประเมินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมถึง 1 สิงหาคม ที่โรงเรียนเทศบาล 4 ส..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดการแข่งขันหุ่น 0

  โรงเรียนมัธยมหนองศาลาในนามศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปีการศึกษา 2562 โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้นในวันที่ 8 ถึง 10 มิถุนายน 2562 ณโรงแรมชัยภูมิปาร์คอำเ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการจิตอาสาพระราช 0

  เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้นำนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมสมัคร โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครบ 100% ..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรม การใช้ระบบ s 0

  วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผอ. วิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและคุณครูวรณัฐ โชคบัณฑิตเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ การใช้ระบบsbmld innovationให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปรางค์ทองวิทยาองค์..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมการจัดทำแผนพั 0

  วันที่ 20 มีนาคม 2562 ผอ. วิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิสังกัดองค์ก..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการอบรมการจัดทำแ 0

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและครูสุนทร พาพลงามครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 2561-2564 ทบทวนครั้งที่ 1 ของโรงเร..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาสมรรถนะค 0

  วันที่12-13 มีนาคม 2562 ผอ.วิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและนายภานุวัฒน์ พรรณขาม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมอบรมโครวการพัฒนาสมรรถะคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื่นฐาน โรงเรียนสังกัด..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนองค์การบริหา 0

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายสุรพล ตำนานวานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายกฤตย์ ไชยวงค์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมการทำกาแฟโรงเ 0

  โรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้รับความอนุเคราะห์จากนายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดีประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การชงกาแฟ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการจัดการเรียนกา 0

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูมิได้ส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้กับนักเรียนห้องเรียนทวิศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระ..

  อ่านต่อ
 • img

  ดูงานชมรมทูบีนัมเบอร 0

  วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและครูมานะ แม่เขียวร่วมศึกษาดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนขามแก่นนคร..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริม งานเ 0

  คืนวันที่ 17 มกราคมพศ. 2561 โรงเรียนมัธยมหนองศาลาโดยนายวิวัฒน์กางการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแลโดยนำกิจกรรมว..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนมัธยมหนองศาล 0

  นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่โรงแรมสยามริเวอร์จังหวัดชัยภูมิโดยโรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นคุณ..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอความอนุเคราะห์ประช 0

  โรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียนฉบับที่ 13 ประจำเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2561 โรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน..

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยากาศทั่วไปของโรง 0

  บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ตั้ง 101 หมู่ 8 ตำบลหนองสังข์อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมการจัดทำแผนพั 0

  ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิวันที่ 16-18 ธันวาคม ณ โรงแรมอุ่นไอรัก อำเภอเชียงค..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมจัดทำข้อสอบออ 0

  โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดอบรมการจัดทำข้อสอบออนไลน์บนระบบ Sbmld innovation โดยผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ครูวรวิทย์ สุขีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูวรณัฐโ ชคบัณฑิต หัวหน้างานทะเบียนและวัดผลโรงเร..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศติดตามการดำเ 0

  กองแผนและงบประมาณดำเนินการออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับการนิเทศในวันที่ 13 ธันวาคม..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศติดตามเยี่ยม 0

  วันนี้โรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดให้การนิเทศติดตาม..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมเนื่องในวันคล 0

  โรงเรียนมัธยมหนองศาลานำโดยผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการและคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวั..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะครูโรงเรียนมัธยมห 0

  วันที่ 1 พฤศจิกายนเวลา 13.00 น ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการและ คณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมพิธี งานศพผู้ปกครองนายสหรัฐ นามพงษ์นักเรียนชั้นม 3/1 ที่มารดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแสดงความเสียใจกั 0

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการวิวัฒน์ การการ รองผู้อำนวยการสมดี คำภูนอกและคณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมแสดงความเสียใจกับนายสหรัฐ นามพงษ์นักเรียนชั้นม 3/1 ที่สูญเสีย มารดาจากการเกิดประสบอุบัติ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนมัธยมหนองศาล 0

  คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดอบรมทบทวนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาในระบบ sbmld Innovation ณห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลาวันที่ 28 พฤศจิกายนพ. ศ. 2561..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมสัมมนาทางวิชา 0

  วันนี้ผอวิวัฒน์ กางการและครูสุนทร พาพลงาม ครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัด..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันคล้ายวันสว 0

  วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ เป็นผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันลอยกระทงโร 0

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมหนองศาลาเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับเทศบาลตำบลหนองสังข์..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมโครงการรณรงค์ป้อ 0

  วันที่ 19 พฤศจิกายนพ. ศ 2561 นายวิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและคุณครูมานะ แม่เขียวครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมอบรมสัมมนาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณโรงแรมสย..

  อ่านต่อ
 • img

  รายงานสถิติการมารเรี 0

  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ใช้ระบบเช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวและมีข้อมูลสถิติแบบรายงานให้ทราบแบบทันที ทันเวลา ขอบคุณระบบดีๆจาก Ipower ครับ..

  อ่านต่อ
 • img

  การประเมินประกันคุณภ 0

  วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมี ดร.ธีรพล คงนาวัง ดร.ธนัญพัฒน์ ฤๅชา ผู้ทรางคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ศน.วิไลล..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศ ติดตามและกา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมกับคณะกรรมการฯ สายที่๔ ภาคอีสาน ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ รร.เหมื่องแบ่งวิทยาค..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมเชิงปฏิบัติ 0

  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบ้..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563