• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทำ vdo เมื่อโรงเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ช่างภา 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งานการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ คร้้งที่ 3 โ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่นำเสนอ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่นำเสนอสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ช่างภา 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งานการแข่งขันกีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้ังที่ 28 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันที่ 14 กันยายน 2563 ได้นำนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้นำนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ส่งเสริมการผลิตสื่อก 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี โดยข้าพเจ้าได้ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนร่วมกับคุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพและวีดิโอ เพื 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งาน TO BE NUMBER ONE โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเ..

  อ่านต่อ
 • img

  การทำ VDO แบบ Stop m 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี คู่ขนาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ข้าพเจ้าได้..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดสอบเก็บคะแนนผ่ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยในวันที่ 9 กันยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลการเผยแพร่งานการส่ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งานการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภ..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดสอบเก็บคะแนนผ่ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยในวันที่ 9 กันยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสรุปกิจกรรมการ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 8 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 8 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมชี้แจงแนวทา 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 7 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  YouTube งานส่งเสริมแ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำ vdo งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563 โดยมีส..

  อ่านต่อ
 • img

  YouTube นำเสนอวงดนตร 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำ vdo การแสดงดนตรี BP Band โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในงานส่งเสริ..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพเผยแพร่วงดนตร 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเผยแพร่กิจกรรม..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพเผยแพร่ขบวนแห 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเผยแพร่กิจกรรม..

  อ่านต่อ
 • img

  ศิษย์เก่านักเรียนทุน 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 4 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพเผยแพร่งานส่ง 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเผยแพร่กิจกรรม..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมแฟ้มสะสมงาน ม 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเน..

  อ่านต่อ
 • img

  ศิษย์เก่าแวะเยี่ยมเย 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขับเค..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม Timeline ชีว 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในวันที่ 3 กั..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมนักเรียนแกนนำห 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 2 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมแฟ้มสะสมงาน ม 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเน..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมแฟ้มสะสมงาน ม 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเน..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดทำแผนพัฒนาการศ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จังหว..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดทำแผนพัฒนาการศ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จังหว..

  อ่านต่อ
 • img

  สื่อสร้างสรรค์ ส่งเส 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการผลิต vdo เพื่อส่งเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดี...ไม่ต้..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดทำคลิปเพื่อเข้าปร 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการผลิต vdo เพื่อส่งเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดี...ไม่ต้..

  อ่านต่อ
 • img

  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ฉบับที่ 12961 วันพฤหัสบดีที่ 28..

  อ่านต่อ
 • img

  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ฉบับที่ 12960 วันพฤหัสบดีที่ 27..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการประชุมเชิ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงาน เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่..

  อ่านต่อ
 • img

  เลขาธิการสมาคมเทเบิล 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 นายดอน มุดตางาม เลขานุการสมาคมเทเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมขับเคลื่อนหลักปร 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีนายวิวัฒน์ กางการและนายสมชาย..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมขับเคลื่อนหลักปร 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนร..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดทำ vdo นำเสนอก 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำ vdo นำเสนอการประกันคุณภาพภายในรอบ 4 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..

  อ่านต่อ
 • img

  วันที่ 19 สิงหาคม 25 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นักกีฬารุ่นอายุ 12-1..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการทบทวนการถอ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจก..

  อ่านต่อ
 • img

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนขอขอบพระคุณนายวิวัฒน์ ก..

  อ่านต่อ
 • img

  การฝึกสอนให้กับนักกี 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนั้น ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกสอนให้กับนักกีฬารุ่นอายุไม่..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเตรียมการและชี 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฏิบัติหน้าที่งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยข้าพเจ้าได้มีการจัดประชุมเตรียมการและชี้แจงแนวการดำเ..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฏิบัติหน้าที่งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยคณะทีมงานได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่โรงเรียนลำปาวว..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการให้ความรู้ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาต 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ใ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาต 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 11..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนคู่ขนานชั้นมัธยมศ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยมีการจัดการเรียนการสอนคู่ขนาน เพื่อให้นักเรียนไ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักกีฬาเทเบิลเทนนิสฝ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2563 มีนักกีฬ..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะครูกลุ่มสาระวิทยา 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 256..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563