• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  กิจกรรมกลุ่มจิตอาสา 0

  • 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:15:12 น.

  จดหมายข่าวจากกิจกรรมกลุ่มจิตอาสา ต้นกล้าของพ่อ "กิจกรรมดีๆ จากนักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต 0

  • 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 00:24:05 น.

  (24 กรกฎาคม 2563) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10) เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 ..

  อ่านต่อ
 • img

  สโมสรโรตารีนครราชสีม 0

  • 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 00:02:59 น.

  (24 กรกฎาคม 2563) สโมสรโรตารีนครราชสีมา ภาค 3340 นำ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์เครื่องเขียน และ มุ้งมามอบให้กับโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนป้องกันภัยจากไข้เลือดออก ในการนี้ นายเชาวลิต เกิดกล..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศการบริหารงาน 0

  (วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นายวินัย มาตรโคกสูง นายถาวร เฉลิมจาน และนายกิจพัฒน์ ยศชาติ รองอำนวยการสถานศึกษา และคณะครู รับฟังการนิเทศการบ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 0

  (วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ) นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นายวินัย มาตรโคกสุง นายถาวร เฉลิมจาน และนายกิจพัฒน์ ยศชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีถวายสั..

  อ่านต่อ
 • img

  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิ 0

  (24 กรกฎาคม 2563) นายกิจพัฒน์ ยศชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กำกับดูแลฝ่ายกิจการนักเรียน นางโศรดา ไชยปัดชา และนางสาวกาญจนา เอี่ยมโพธิ์ทอง ครูผู้เป็นตัวแทนเยี่ยมอาการไข้นักเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ูผู้อำนวยการสถานศึกษ 0

  (24 กรกฎาคม 2563 ) นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นางสาวกาญจนา เอี่ยมโพธิ์ทอง และนายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญ ร่วมเป็นกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูพี่เลี้ยงเ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีไหว้ครู ปีการศึก 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 23 กรก..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดเตรียมสถานที่ป 0

  (23 กรกฎาคม 2563) ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ มอบหมายงานโสตทัศนูปกรณ์ จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับฟังการบรรยายออนไลน์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วั..

  อ่านต่อ
 • img

  แนวทางการแก้ไข การติ 0

  ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายบริหารวิชาการ โดยท่านรองฯ วินัย มาตรโคกสูง นัดหมายพูดคุย กับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ติด 0 ร มส..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนโรงเรียนโนนไ 0

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ครูชมเชย รักธรรม นำ ด.ช.ฉัตรชัย เจือจันอัด นักเรียนชั้นม..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม Big Cleaning 0

  กิจกรรม Big Cleaning โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมประชุมผู้ปกคร 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยกำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาค..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมประชุมผู้ปกคร 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดวันเวลาดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แ..

  อ่านต่อ
 • img

  กองสาธารณสุขตรวจพ่นห 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ขอขอบคุณ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความอนุเคราะห์ เข้ามาฉีดพ่นหมอกค..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะกรรมการออกตรวจเยี 0

  (10 กรกฎาคม 2563) คณะกรรมการฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยเข้าตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของนักเรียน ณ โรงอาหารโรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  การตรวจคัดกรองนักเรี 0

  บรรยากาศการตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ในช่วงเช้า โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ในมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัส โควิด -19 ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุ 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จัดทำ QR Coce เพื่อลงทะเบียน ไทยชนะ แก่ผู้มาติดต่อราชการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือช่วยให้การสอบสวนโรคทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในกรณีพบ..

  อ่านต่อ
 • img

  การเตรียมการ เพื่อรอ 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จัดเตรียมสถานที่ การเตรียมการ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์ โรคระบาดไวรัส โควิด-19..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดทำแผนการเรียนร 0

  จัดทำแผนการเรียนรู้ ออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม SBMLD เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ นำไปสู่การสอนออนไลน์ ทุกอย่างเรียนรู้ได้..ขอเพียงแแค่มุ่งมั่นและตั้งใจ..

  อ่านต่อ
 • img

  ชมรมยุวกาชาด โรงเรีย 0

  ครูผู้มีจิตอาสา ชมรมยุวกาชาด โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ร่วมแรงร่วมใจ เย็บหน้ากากผ้าอนามัย แก่สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอความร่วมมือท่านผู้ 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนำนักเรียนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และกักตัว 14 ตัว ตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อเตรียมการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกา..

  อ่านต่อ
 • img

  การให้ความรู้แก่คณะค 0

  วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จัดการอบรมให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อการสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ipowersky..

  อ่านต่อ
 • img

  จุลสารประชาสัมพันธ์ 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดทำจุลสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไปภายในสถานศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  ยินดีต้อนรับ ครูและบ 0

  (วันที่ 2 มิถุนายน 2563) คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ขอต้อนรับ ครูณีรนุช ไทยโคกสี วิชาเอก อุตสาหกรรม กลุ่มสาระฯการงา..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุ 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนทุกคน โดยมีรายละเอียดตามภาพ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุ 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 ในระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสด Facebook Live ตามลิงค์ด้า..

  อ่านต่อ
 • img

  การขั้นตอนการคัดกรอง 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการคัดกรอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เข้ารับวุฒิการศึกษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมยินดีกับผลการสอน 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยการบริหารของ ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองฯ ถาวร เฉลิมจาน รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป รองฯ ธัญกิตติ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับสมัครนักเรียนชั้น 0

  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน โรงเรียน ฯ จึงขอปรับเปลี่ยนการรับสมัครนักเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาส 0

  กลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เตรียมทำสเปย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้บุคลากรที่มีความประสงค์ จะป้องกันเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่แพร่ระบาดในช่วงนี้ โดยจำห..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบใบประกาศนียบัตรผู 0

  (วันที่ 12 มีนาคม 2563) ท่านพระครูโอภาสกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต 1 พระมหาประพันธ์ อาภาธโร เจ้าอาวาสวัดโนนพัฒนา ได้เป็นตัวแทนแม่กองธรรมสนามหลวง มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2562 ในการนี้..

  อ่านต่อ
 • img

  (วันที่ 4 มีนาคม 256 0

  (วันที่ 4 มีนาคม 2563) ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผุ้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รองฯธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์ นายพสิษฐ์ โสภา ในนามโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักกา..

  อ่านต่อ
 • img

  กองทุน เจดีย์ มอบทุน 0

  (วันที่ 28 ก.พ. 2563 ) ผู้อำนวยการสวัสดิ์ จันทา อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และคุณครูระเบียบ จันทา เจ้าของกองทุนเจดีย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประจำเดื..

  อ่านต่อ
 • img

  ท่านผู้อำนวยการเยี่ย 0

  (วันที่ 27/2/2563) ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง รองถาวร เฉลิมจาน รองธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์ และคณะครู เข้าเยี่ยมอาการป่วย เพื่อให้กำลังใจแด่ รองฯ ชาตรี นราจันทร์ (สามีครูสมใจ นราจันทร์) และคุณพ่อประ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชาสัมพันธ์การรับน 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด การรับสมัครนักเรียน ใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดด้านล่างค่ะ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการสอนเสริมนักเร 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดโครงการสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการแนะแนวเพื่อศึ 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมถ์ โดยรองธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ และครูกลุ่มงานแนะแนว กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อแนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีประดับยศว่าที่สิ 0

  (20/2/2563) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จัดพิธีประดับยศเครื่องหมายว่าที่สิบเอก แก่นักเรียนผู้สำเร็จการฝึก วิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ โดมประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอนามัยโรงเรียน จั 0

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานอนามัยโรงเรียน โดยครูสุชาวดี สร้อยอุดม และคณะ ได้จัดกิจกรรม โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนในกลุ่มเป..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนั 0

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนของเราได้ร่วมกิจกรรมในงาน Open House โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ร่วมแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  (18-19 มกราคม 2563) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่าย English Camp ให้กับนักเรียนแผนการเรียน IEP (Intensive English Progra..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุ 0

  (วันที่ 18-19 มกราคม 2563) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 คน นำนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน กับพิ..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดี เนื่ 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครูประจำปี 2563 ดังนี้
  1. นายเชาวลิต เกิดกลาง รางวัล ผู้อำนวยการ..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มเยาวชนจิตอาสาต้ 0

  (๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ) กลุ่มเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าของพ่อ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รับโล่รางวัล ของ กระทรวงวัฒนธรรม จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนวังโป่งพิทยา 0

  10 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ท่าน ขอเข้าศึกษา เรียนรู้ ระบบสารสนเทศไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด นวัตกรรมการบริหารจัดการบนระบบอิเล็คทรอนิคส..

  อ่านต่อ
 • img

  ท่านผู้อำนวยการเชาวล 0

  ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นายถาวร เฉลิมจาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะ นำกระเช้าปีใหม่เข้าอวยพร และขอพรท่านรอง อนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การ..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะครูแต่ละกลุ่มสาระ 0

  คณะครูและบุคลากร โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ แต่ละกลุ่มสาระ ฯ และหมวดวิชา เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งถือว่าเ..

  อ่านต่อ
 • img

  สวัสดีปีใหม่ 2563 0

  เนื่องในศุภวาระดิถี วันขึ้นปีใหม่ 2563 ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไป..

  อ่านต่อ
 • img

  การประเมินผลการปฏิบั 0

  (23 ธันวาคม 2562 ) คณะครูผู้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ในรอบ ตค.2562 จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 1 ท่าน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 9 ท่าน การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img