• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  การอบรมการใช้อุปกรณ์ 0

  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการเปิดอบรมการใช้ชุดอุปกรณ์การสอนหุ้นยนต์ Roborobo KII โรงเรียนบ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงานวันน้อมรำลึกใ 0

  วันที่ 23 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เข้าร่วมงานน้อมรำล..

  อ่านต่อ
 • img

  การให้บริการชุมชน 0

  วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ให้บริการชุมชน โดยได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติงานของนักก 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษษ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบให้ฝ่ายบริหารทั่วไป มอบหมายงานประจำวันให้กับนักการ -ภารโรง ให้การปฎิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมในกา..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเข้าประชุมออนไลน 0

  วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 -14.30น. ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ่้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 17 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้สั่งการให้นำรถหกล้อพร้อมด้วยตัวแทนของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ไปช่วยเหลือโรง..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซ 0

  วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่ง..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนของคณะครู นักการ ภารโรง ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อของนา..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการฉีดวัคซีนของประชาชนให้เขตตำบลบ้านเป้าและตำบลหนอ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียบ้านเป้าวิทยา ได้ให้ความอนุเคราะห์ชุมชน โดยได้จัดสถานที่เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการประเมิน 0

  วันที่ 24 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างของครูอัตราจ้างสั..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการช่วยเหล 0

  วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้ดำเนินการตั้งโต๊ะบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวของ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการทำความส 0

  วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกันทำความสะอาดโรงอา..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมผู้บริหารกล 0

  วันที่ 14 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งกะมัง ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนทุ่งกะมัง เพื่อแจ้งให้ทราบ ปรึกษาหารือและน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมครูแกนนำงานสวน 0

  วันที่ 6 กันยายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(งานสวนพฤ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการอบรมโคร 0

  วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและบูรณาการจัดทำแผนการจัดการเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการมอบถุงย 0

  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการร่วมต้อนรับนายอัครแสนครี โล่ห์วี..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ให้บริการชุมชนโดยให้บริการด้านสถานที่และบริการน้ำดื่มตรา "เป้าวิทย์" ให้กั..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการพิจา 0

  วันที่ 23 สิงหาคม 21564 เวลา09.30 น.งานแผนงานและงยประมาณ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ประชุมคณะกรมการพิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการขอ..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมประจำเดือนด 0

  วันที่ 20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษษ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้การประชุมประจำเดือนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการรับการต 0

  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการตรวจเบี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดสถานที่เตรียมความ 0

  วันที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จัดสถานที่และวางเอกสารการจัดการเรียนการสอน..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการประเมิน 0

  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ของครูอัตราจ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการประเ 0

  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภูนกแซว ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดำเนินการป..

  อ่านต่อ
 • img

  12 สิงหาคม "วันแม่แห 0

  วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการเข้าร่วมป 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป้า และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชั..

  อ่านต่อ
 • img

  แนวปฏิบัติการเรียนกา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้กำหนดแนวปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อให้การปฏิบัติการสอนของครู ดำเนินไ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการเข้าร่ว 0

  ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ส่งคณะครู จำนวน 5 คน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการเป็นตัว 0

  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบเงินบริจาคเพื่ 0

  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ ทกางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้นำเงินจากการบริจาคของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้าน..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการเข้าร่วมป 0

  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานในเขตตำบลบ้านเป้า ซึ่งประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า นายก อบต.บ้านเป้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการอบรมเชิ 0

  วันที่ 5 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งกะมัง ได้อนุมัติให้จัดอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้า..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมประชุมเกี 0

  วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวฐานิตา เบญจะปัก ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการบริห 0

  วันที่ 2 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายให้แต่ละฝ่ายทั้ง 5 ฝ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการเข้าร่วมป 0

  วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการดำเนินงาน ชุดที่ 26 ในตำแหน้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา จังหวัด..

  อ่านต่อ
 • img

  แนวปฎิบัติในการจัดกา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียบ้านเป้าวิทยา ได้มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ค..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงานเปิดตลาดนัดถน 0

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เดินทางไปร่วมงานเปิดตลาดนัดถนนหน้าบ้านนายอำเภอเกษตร..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการร่วมงานสั 0

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และคณะ ได้ไปร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน โดยไปร่วมงานณาปนกิจศพ นายนำโชค สวนจรูญ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการนำน้ำแพ็ค 0

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาและคณะ ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน นำน้ำแพ็ค จำนวน 10 แพ็ค ไปร่วมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจ ณ สถานที่คัดก..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการเป็นคณะกร 0

  วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เป็นคณะกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ อำเภ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดโครงการยุวเก 0

  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดโครงการยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เรียนรู้ทักษะการปักดำนา ด้วยเทคโ..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมครูนาฎศิลป์ 0

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมครูนาฎศิลป์ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที..

  อ่านต่อ
 • img

  แนวปฏิบัติการเรียนกา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-23 กรก..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการประชุมป 0

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ทำหนังสือเชิญนายอนันต์ คชสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ของ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตัวอย่างการรายงานผลก 0

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้มีประกาศจากจังหวัดชัยภูมิ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการบริห 0

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายและแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อการทำงานในการบริหา..

  อ่านต่อ
 • img

  การบูรณาการพืชในทะเบ 0

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้จัดอบรมการทำดอกไม้จากใบเตย ซึ่งเตยเป็นพืชในทะเบี..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการร่วมแส 0

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียบ้านเป้าวิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและตัวแทนของคณะครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยก..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม "ไหว้พระทุกว 0

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรม "ไหว้พระ ทุกว..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าวปี 2564