• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  การมอบอินทนูเนื่องใน 0

  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการมอบอินทนูให้กับข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ที่ได้รับคำส..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมประจำเดือนม 0

  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อมอบนโยบาย แจ้ง..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรม "วันนี้ ว 0

  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรม วันนี้วันพระ โดยคณะครูแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว มีกิจกรรมการไหว้พ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ปร 0

  โรงเรียนบ้า่นเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยดอกรองผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราช..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการเป็นประธา 0

  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.40 น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานการประชุมครูนาฎศิลป์ของครูในสังกัดอำเภอเกษตรสมบูรณ์
  เพื่อปรึกษาหารือ แจ้งให้ทราบแ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการเป็นประธา 0

  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และปรึกษาหารือในเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูเวรประจำวันอบรมนั 0

  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายทวีศักดิ์ สีดามุย ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ในการอบรมนักเรียนหน้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูเวรประจำวันอบรมนั 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ครูเวีประจำวันขั้นพบนักเรียนหน้าเสาธง เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมแล..

  อ่านต่อ
 • img

  การฉีดวัคซีนเพื่อสร้ 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จำนวน 24 คน เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ณ โรง..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการบริห 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.50 น. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทั้ง 5 ฝ่าย และรองผู้อำนวยการส..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการพบนักเรีย 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้พบปะกับนักเรียนหน้าเสาธง เนืองในวันแรกของการเปิดภาคเรียน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณ..

  อ่านต่อ
 • img

  การทำความสะอาดอาคารส 0

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบ้านเป้านำรถฉีดน้ำมาร่วมทำความสะอาดอาคารเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมมอบหมายงานน 0

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้า่นเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนร 0

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นิเทศนางชลณิการ์ มนตรีโพธิ์ ครูชำนาญการ กล..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศการจัดการเรี 0

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศนางจุฑาวดี หลั่นแล ครูชำนาญการ กล..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศการจัดการเรี 0

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นิเทศการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนายชิน..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศการจัดการเรี 0

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของนายนิติศักด..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนร 0

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนาย..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศการสอนครูกลุ 0

  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดำเนินการนิเทศนายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ครูชำนา..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนร 0

  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ..

  อ่านต่อ
 • img

  นืเทศการจัดการเรียนร 0

  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมการขอรับสนั 0

  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ ก่งการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ประสานงานคณะกรรมการบริหารโรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนก 0

  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายให้นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนายอธิคม จำปามูล ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เพื่อนำผลก..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมหัวหน้ากลุ่ 0

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.40 น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /256..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนร 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นิเทศครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  เพื่อเป็นการนำผลประเมินไป..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนร 0

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือนายทวีศัก..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนร 0

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนร..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศครูกลุ่มสาระการ 0

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียบ้านเป้าวิทยา ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนายสิริวัฒน์ มาศศร..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียกา 0

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ของนาย..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศครูกลุ่มสาระการ 0

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ทำหน้าที่ผู้นิเทศครู ได้แก่นางสาวดรุณี กาศขุนท..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศการจัดการเรี 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศนายไกรสิทธิ์ ทานะมะ ครูกลุ่มสาระกา..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนก 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของสิบเอกสมชาย ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียกา 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนางจิร..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้านิเทศครูกลุ่ม 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนางสา..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนก 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนายพิพ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศการจัดการเรียนก 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้านิเทศนางมยุรี เฮมโนนทอง ครูกลุ่มสาระการเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฎิบัติหน้าที่นิเทศค 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนายสุริ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฎิบัติหน้าที่นิเทศค 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียการสอนออนไลน์ของนางสาววร..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้านิเทศการจัดการเร 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนางธิดา กาลภูธร ก..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมผู้ประชุม 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.-12.00น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยกาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิผ่านระบบออนไลน์ โด..

  อ่านต่อ
 • img

  รายงานการนิเทศครูในก 0

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของนายนรากร ศรีวง..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศครูกลุ่มสาระ 0

  วันที่7มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ใ ลอยดี ให้เข้านิเทศ นายมงคล ลอยดี ครู ปฏิบีติก..

  อ่านต่อ
 • img

  รายงานการนิเทศครูผู้ 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไล..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้านิเทศรายวิชาก 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้านิเทศ
  นางสาวฐานิตา เบญจะปัก ครูกลุ่..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศการจัดการเรี 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นิเทศนางสุนทรา สีดามุย ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการเข้าร่วมป 0

  วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยกาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเสร..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติงานของนักก 0

  วันที่ 2 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป /งานอาคารสถานที่มอบให้นักการภารโรง ปฏิบัติงานประ..

  อ่านต่อ
 • img

  วันที่ 3 มิถุนายน 2 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง..

  อ่านต่อ
 • img

  วันนี้วันพระ 0

  วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ติดป้ายไวนิล วันที่เป็นวันพระ " วันนี้..

  อ่านต่อ
 • img

  ตัวอย่างการรายงานการ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ให้ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ SBMLD INNOVATION ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสถานศึกษา..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564