• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.ต้องตา เมฆฉาย

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  รับช่อดอกไม้ 0

  วันที่ 17 มกราคม 2566 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับช่อดอกไม้จาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมแสดงความย..

  อ่านต่อ
 • img

  วันครูแห่งชาติ 0

  วันที่ 16 มกราคม 2566 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล "ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์ " เนื่องในวันครูแห่งชาติ ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนเกษตรศ..

  อ่านต่อ
 • img

  วันรักโรงเรียน(เปิดป 0

  ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน (เปิดประตูรับน้องท่องวิชาการ)ประจำปีการศึกษา 256..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะแนวการศึกษานักเรี 0

  วันที่ 12 มกราคม 2566 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โดยการนำนายวิวัฒน์ กางการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และมีคณะวิทยากร ให้ความรู้แล..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมการจัดสนามสอบ 0

  ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลประเมินผล โดยการนำนายเจษฎา มีตา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุม กลุ่มที่ 3 ประชุม วันที่ 11 มกราคม 2566 รอบเช้า-บ่าย ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการสอบด้วยระบ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายวิชาการ 0

  ในวันที่ 12 มกราคม 2566 นายเจษฎา มีตา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานการประชุมฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การติดตามการจัดกิจกรรมวันรักโรงเรียน (เปิดประตูรับน้องท่องวิชาการ)..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝ่ายวิชาการร่วมส่งหน 0

  ฝ่ายวิชาการ โดยนายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ส่งหนังสือกิจกรรมวันรักโรงเรียน วารสารภูนกแซว ส.ค.สโรงเรียน และหนังสือออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บร..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมธนาคารโรงเรีย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ส่งเสริมนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้นระหว..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศการเรียนการส 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำ นายวิวัฒน์ กางการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕วันที่ ๒๑ ธ..

  อ่านต่อ
 • img

  ่ร่วมพิธีเปิดการแข่ง 0

  นายเจษฎา มีตา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้งเกมส์ 65 ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565...อ่านต่อ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริมสถานศ 0

  ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมFacebook Liveเรื่อง“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วนจากสถานการณ์ COVID-19” ระดับการศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันรักโรงเรีย 0

  ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ การจัดทำโครงการวันรักโรงเรียน (เปิดประตูรับน้องท่องวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 มกร..

  อ่านต่อ
 • img

  นำนักเรียนเข้าร่วมกา 0

  ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบชีววิทยา ครั้งที่ 21 มีนักเรียนเข้าร่วม 38 คน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสา 0

  ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยมี นายเจษฎา มีตา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุม เพื่อป..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการประกันคุณภาพภ 0

  วันที่ 5 เมษายน 2565 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือหน่วยงานต้นสังก..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (SBMLD Innovation) ภาคเรียนที 2/2564 ปฎิบัติหน้าที..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมหุ่นยนต์ 0

  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธย..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมออนไลน์ประจำเด 0

  วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โดยการนำ นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นั้น ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย จากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมคณะครูแกนนำ 0

  วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ดำเนินการจัดประชุมครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ 0

  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรถานศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเพื่อเตรียมรับ 0

  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม โดยการนำนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมรับกา..

  อ่านต่อ
 • img

  ทำบุญ"วันอาสาฬหบูชา- 0

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมทำบุญ"วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้พุทธศาสนิกช..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ แ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมออนไลน์หลักสูตรก 0

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ ก..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการยุวเกษตรกร 0

  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการยุวเกษตร..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมและโครงงานอาชีพขนมไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริม แก่น..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว31103 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ (S..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการเรียนการสอ 0

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564.ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ว31104 ชั้น ม.4/1 กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมกลุ่มสาระการเร 0

  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษกโรงเรียนบ้านเป้..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนัก 0

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ แล..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมความรู้เรื่องการ 0

  ตามที่ ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วมอบรมเรื่อ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาชีววิทยา และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ค..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันไหว้ครู ปร 0

  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โดยการนำ นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ข้าพเจ้าได้ร่วมพิธีวันไหว้ครู เพื่อให้นัก..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมเวรประจำวัน 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ มีหน้าที่ตรวจอาคาร 1 (อาคารเรียน 106 ต)และ อาคาร 2 (อาคารเรียน 31..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม 5 ส 0

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม 5 ส โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบและทำความสะอ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม Big Cleaning 0

  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฎิบัติกิจกรรม
  Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ SBMLD Innovation รายวิชาชีววิทยา และโลก ดาร..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ SBMLD Innovation รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมั..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ SBMLD Innovation รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้น..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมาย จากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ปฏิบัติการสอนออนไลน์ในรายวิชาชีววิ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการเรียนการสอ 0

  วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ SBMLD Innovation รายวิชาชีววิทยา ว31103 ระ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการเรียนการสอ 0

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมหฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ SBMLD Innovation รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการเรียนการสอ 0

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (SBML..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมอบรมประชุมเชิงปฏ 0

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป วิเคราะห์ ผลการป..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมทดสอบระะบบ(ผ 0

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมทดสอบระบบ(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการเรียนการสอ 0

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนรายวิชาชีววิท..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566