• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชน

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่างวันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 30 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่น้อมนำศาสตร์ของพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนตำบลบางตะบูน #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE