• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงดำเนินการจัด โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 30 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE