• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะฝ่ายบริหาร คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียนภาษาจีน-ธุรกิจศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

ศึกษาดูงาน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS