• ข่าว ล่าสุด

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

วันที่ 31 กรกฎาค 2563 งานกิจกรรม 5 ส โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความสะอาดตามห้องเรียน อาคารเรียน และเขตพื้นที่บริเวณโดยทั่วไป ให้มีความสะอาดสวยงาม และรักษามาตรการในการป้องกันโรค COVID - 19

Big Cleaning Day —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS