• ข่าว ล่าสุด

ฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID - 19

ฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID - 19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID - 19 ตามห้องเรียน บนอาคารเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครูอาจารย์ และรักษามาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID - 19 —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS