• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา ตามห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโดยทั่วไปให้มีสภาพในการใช้งานได้ดี มีความปลอดภัยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ตามนโยบายของท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS