• ข่าว ล่าสุด

อบรมให้ความรู้นักเรียน

อบรมให้ความรู้นักเรียน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำหน้าที่เวรประจำวันในการอบรมให้ความรู้นักเรียนในเรื่อง ๆ เกี่ยวกับการแต่งกาย การใช้โทรศัพท์ การรณรงค์ในการสวมหมวกกันน็อคนิรภัย ฯลฯ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อบรมให้ความรู้นักเรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS