• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นำคณะครูจำนวน ๑๐ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นเรื่อง การจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ กับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ "มีความเบิกบาน บนฐานของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ส่งผลให้คณะครูแกนนำจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาและรับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค แนวคิด กในการจัดการเรียนรู้บูรณาการมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาขยายผลให้กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองได้

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS