• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสาววรรณศิกา สิงห์บ้านหาด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เดินทางไปศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน สังกัดอบจ.ชัยภูมิ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน —  น.ส.วรรณศิกา สิงห์บ้านหาด
0 COMMENTS