• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาเรียนรู้ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร

ศึกษาเรียนรู้ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่าง วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 1 สิงหาคม 2563 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การน้อมนำศาสตร์ของพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการจำหน่ายผลผลิตในตลาดน้ำ ณ ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ศึกษาเรียนรู้ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE