• ข่าว ล่าสุด

สอนคู่ขนานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รายวิชาเคมี

สอนคู่ขนานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รายวิชาเคมี

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยมีการจัดการเรียนการสอนคู่ขนาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาให้สมบูรณ์ เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สอนคู่ขนานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รายวิชาเคมี —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS