• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และการบันทึกภาพกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS