• ข่าว ล่าสุด

ประชุมเตรียมการและชี้แจงแนวการดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนแกนนำพอเพียงส่วนกลาง

ประชุมเตรียมการและชี้แจงแนวการดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนแกนนำพอเพียงส่วนกลาง

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฏิบัติหน้าที่งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยข้าพเจ้าได้มีการจัดประชุมเตรียมการและชี้แจงแนวการดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนแกนนำพอเพียงส่วนกลาง เพื่อเตรียมรองรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองขามวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมเตรียมการและชี้แจงแนวการดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนแกนนำพอเพียงส่วนกลาง —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS