• ข่าว ล่าสุด

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำพิธีเปิดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประธานในพิธีโดย ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS