• ข่าว ล่าสุด

ประกวดมารยาทไทย

ประกวดมารยาทไทย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมประกวดเป็นอย่างดี

ประกวดมารยาทไทย —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS