• ข่าว ล่าสุด

ตอบปัญหาธรรมะ

ตอบปัญหาธรรมะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมประกวดกันเป็นอย่างดี

ตอบปัญหาธรรมะ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS