• ข่าว ล่าสุด

ประกวดร้องเพลงคุณธรรม

ประกวดร้องเพลงคุณธรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประกวดแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยจัดประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมประกวดเป็นอย่างดี

ประกวดร้องเพลงคุณธรรม —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS