• ข่าว ล่าสุด

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ห้องธรรมศาลา

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS