• ข่าว ล่าสุด

ประกวดวาดภาพพุทธศิลป์

ประกวดวาดภาพพุทธศิลป์

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประกวดวาดภาพพุทธศิลป์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรม

ประกวดวาดภาพพุทธศิลป์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS