• ข่าว ล่าสุด

ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS