• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์สำหรับแสงสว่างหลอด LED ตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณของโรงเรียน รวมจำนวนทั้งหมด 8 จุด เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ สะดวก และมีความปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS