• ข่าว ล่าสุด

บริหารจัดการเชิงบวก

บริหารจัดการเชิงบวก

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ร่วมคิด ร่วมทำ โดยมีครูคอยกระตุ้นเสริมแรงให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง

บริหารจัดการเชิงบวก —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS